Som Pradosh 2049 | Soma Pradosham 2049 Dates

Soma Trayodasi, Soma Pradosham 2049 Date, Som Pradosh 2049, Som Pradosh fasting, Soma Pradosham Vrat, Soma Pradosha Puja dates in 2049

Pradosham is observed on the 13th day of each lunar fortnight in traditional Hindu calendar. If pradosham falls on monday, then it is called as Soma Pradosham. Lord Shiva is prime devotee on this day. On this day devotees of God Shiva observe fast from sunrise to sunset.

Pradosham is dedicated to God Shiva. Monday is also dedicated to god shiva.Soma Pradosham is considered as an auspicious Pradosham. It is even more auspicious to perform Shiva Puja on this day.

Here are Som Pradosh 2049 dates:

15th February 2049 –  Monday –  Soma Pradosh –  Shukla Paksha

01st March 2049 –  Monday –  Soma Pradosh –  Krishna Paksha

12th July 2049 –  Monday –  Soma Pradosh –  Shukla Paksha

26th July 2049 –  Monday –  Soma Pradosh –  Krishna Paksha

22nd November 2049 –  Monday –  Soma Pradosh –  Krishna Paksha

06th December 2049 –  Monday –  Soma Pradosh –  Shukla Paksha

No comments.

Leave a Reply