Saraswathi Vrata Vidhanam

Saraswathi Pooja Vidhanam

As the tradition before we go ahead with any work or pooja we must first worship Lord Ganesha, the god of obstacles(Vighnas) for his blessings, so that the pooja is performed without any obstacles.
The Ganesha is normally prepared with Turmeric and called as Pasupu Ganapati.
Perform the Pasupu Ganapathi Pooja .
After the Pasupu Ganapathi Pooja, Saraswathi Pooja starts as follows:
First we would like to meditate on Saraswathi called Dhyanam

DHYANAM

Slok:

Pusthakethu yalo devi kreedathe parmardhatha-thatra thatra prakurvitha
Dhyana mavahanaadi kandhyana mevam prakurvitha sadhavoh vijithendriah
Pranavaasana maarudham thad ardhatvena nischitam.
Slok:
Ankusamcha suutrancha paasam veenacha dhaarineem
Mukha haara samayuktam moda rupam manoharam
Seethena darpanabhyena vasthrano paribhushitaah
Susthane vedavedyancha chandrardha krutha sekharam
Jataaka laa samyuktam poorna Chandra nibhananam
Trilochanam mahaadevi swarna noopura dhrineem
Katakai swarna rathnadheir muktha valaya bhushitaam
Kambhu kantheem suthamroshim sarvabharan bhushitaam
Keyuraa akhilaa dyothayanti jagatrayam
Sabdha bhramatmikam devi dhyana karma samahithaa

Om sri sarswati deviah namahaa dhyanam samarpayami

Aavahanam:

Inviting the goddess
Slok:
Athragachha jagadvande sarva lokaika poojithe
Mayakrutaa mimam poojam gruhaana jagedshwari

Om sri sarswati deviah namahaa AAvahayaami

Aasanam:

Offering a suitable seat to the goddess

Aneka rathna samyuktam suvarne virajitham
Muktha manyamchitamcharu chasanam te dadamyaham

Om sri sarswati deviah namahaa Nava ratna kachita divya simhasanam samarpayami

Paadyam:

Offering water for washing feet
Gandha puspakshithi sardham sudha thoyena samutham
Sudha spathika tulyangi paadyanthe pratighuyatam
Om sri sarswati deviah namahaa padyam samarpayami

Arghyam

Bhaktabhishata prade devi, deva devadi vandithe
Datrupriye jagadhatri dadharghyam gruhaname

Om sri sarswati deviah namahaa hasthov arghyam samarpayami

Achamniyam:

Offering water for cleansing face
Poornachandra samaanabhe koti surya samprabhe
Bhaktya samrpitam vaani gruhaana achamaneeyakam

Om sri sarswati deviah namahaa mukeh achamanyam samarpayami

Madhuparkam:

Offering Madhuparka
Kamala bhuvana jaaye koti surya prakashe
Visada suchi vilase komalaakara yukthe
Dadhi madhu ghruta yuktam ksheera rambhaa phaladhyam
Suruchira madhuparkram gruhyatam devavamdhye

Om sri sarswati deviah namahaa Madhuparkam samarpayami

Panchamruthaa Snanam

Offering Panchamrutham for Goddess to bath

Dadhi ksheera gratho petham sarkara madhu samyatam
Panchamrutha snana midam sveekurushwa maheshwari

Om sri sarswati deviah namahaa panchamruta snanam samarpayami

Sudhodhaka Snanam

Offering normal water for Goddess to bath
Sudhodhakena susnanam kathavyam vidhi purvakam
Suvarna kalasani thheir naanaa gandha suvasitheihi

Om sri sarswati deviah namahaa sudhodaka snanam samarpayami

Vastar yugmam

Sakala vastra dwayam devi komalam kutilalake
Maya prithya thwaya vaani bhramani prathiguhyatam
Om sri sarswati deviah namahaa vastra yugmam samarpayami

Yagnopaveetham

Sabdha bhramatimike devi sabdha sasthra kruthalaye
Bhrama sutram gruhanathvam bhrama sakradi poojithe

Om sri sarswati deviah namahaa yegnopaveetham samarpayami

Aabhranam

Kataka makutaa haarair noopurai rangadanyair
Vividha sumani yukthair mekkhalaa ratna haaraih
Kamala dala vilaase kaamade samgruhishwa
Prakatitha karunadre bhushithe bhushanaani

Om sri sarswati deviah namahaa Aabharanan samarpayami

Gandham

Chanda nagooru kasturii karpuraa dyashcha samyutham
Gandham gruhaana varade devi vidhi patnir namosthuthe.

Om sri sarswati deviah namahaa Gandhan samarpayami

Akshathalu:

Akshtan dhavlan divyan saaliyantundula nirmitan
Gruhaana varde devi bhramashakti subhatmakaan

Om sri sarswati deviah namahaa Akshatan samarpayami

Pushpa pooja:

Mandaradi supushpaischa mallikabhir manoharaih
Karaveerai manoramyaiah vakulalaih kethakaih subhaih
Punnagaihr jaathi kusumaih mandariaschita sobhitaih
Neelothpalaih subhayschay anya satkaala taru sambavaih
Kalpitani cha maalyani gruhana maravandithe

Om sri sarswati deviah namahaa pushpaani samarpayami

Athaanga pooja

Om brahmanyaih namahaa Paadove poojayami
Om brahmanya murthiye namahaa Gulphaove poojayami
Om jagatswaroopinyai namahaa Janghove poojayami
Om jagadaadyai namahaa Jaanuni poojayami
Om charuvialsinyaih namahaa Uuruu poojayami
Om kamalbhumaiah namahaa Katim poojayami
Om janmaheenayaiah namahaa Jaghanam poojayami
Om gambhiranaabhaiah namahaa Naabhim poojayami
Om hari poojyaiah namahaa Udaram poojayami
Om Lokamaatre namahaa Sthanove poojayami
Om Ganavichakshanaiah namahaa Kantham poojayami
Om Skanda pra poojaiah namahaa Skandhove poojayami
Om Ghanabahuve namahaa Bahhu poojayami
Om Pustaka dharinyaiah namahaa Hastove poojayami
Om Srothriya bandhave namahaa Srothre poojayami
Om Veda swaroopinaiah namahaa Vaktram poojayami
Om Suvaninyaiah namahaa Nasikam poojayami
Om Bimba samaanoshaiah namahaa Oshtove poojayami
Om Kamala chakshuse namahaa Nethre poojayami
Om Tilaka Dharinyaiah namahaa Phalam poojayami
Om Chandramurthaye namahaa Chikuran poojayami
Om Sarvapradaiah namahaa Mukham poojayami
Om Sarasvathaiah namahaa Sirah poojayami
Om Brhamarupinyaiah namahaa Sarvanya angani poojayami

Sarswati Ashtothara sethanamavali

Om Sarasvatyai namahaa
Om Mahaabhadraayai namahaa
Om Mahaamaayaayai namahaa
Om Varapradaayai namahaa
Om Shriipradaayai namahaa
Om Padmanilayaayai namahaa
Om Padmaaxyai namahaa
Om Padmavaktrakaayai namahaa
Om Shivaanujaayai namahaa
Om Pustakabhrite namahaa
Om Gyaanamudraayai namahaa
Om Ramaayai namahaa
Om Paraayai namahaa
Om Kaamaruupaayai namahaa
Om Mahaavidyaayai namahaa
Om Mahaapaataka naashinyai namahaa
Om Mahaashrayaayai namahaa
Om Maalinyai namahaa
Om Mahaabhogaayai namahaa
Om Mahaabhujaayai namahaa
Om Mahaabhaagaayai namahaa
Om Mahotsaahaayai namahaa
Om DivyaaNgaayai namahaa
Om Suravanditaayai namahaa
Om Mahaakaalyai namahaa
Om Mahaapaashaayai namahaa
Om Mahaakaaraayai namahaa
Om Mahaankushaayai namahaa
Om Piitaayai namahaa
Om Vimalaayai namahaa
Om Vishvaayai namahaa
Om Vidyunmaalaayai namahaa
Om VaishhNavyai namahaa
Om Chandrikaayai namahaa
Om Chandravadanaayai namahaa
Om Chandralekhaavibhuushhitaayai namahaa
Om Saavityai namahaa
Om Surasaayai namahaa
Om Devyai namahaa
Om Divyaalankaarabhuushhitaayai namahaa
Om Vaagdevyai namahaa
Om Vasudaayai namahaa
Om Tiivraayai namahaa
Om Mahaabhadraayai namahaa
Om Mahaabalaayai namahaa
Om Bhogadaayai namahaa
Om Bhaaratyai namahaa
Om Bhaamaayai namahaa
Om Govindaayai namahaa
Om GOmatyai namahaa
Om Shivaayai namahaa
Om Jatilaayai namahaa
Om Vindhyaavaasaayai namahaa
Om Vindhyaachalaviraajitaayai namahaa
Om Chandikaayai namahaa
Om VaishhNavyai namahaa
Om Braahmayai namahaa
Om Brahmagyanaikasaadhanaayai namahaa
Om Saudaamanyai namahaa
Om Sudhaamurtyai namahaa
Om Subhadraayai namahaa
Om Surapuujitaayai namahaa
Om Suvaasinyai namahaa
Om Sunaasaayai namahaa
Om Vinidraayai namahaa
Om Padmalochanaayai namahaa
Om Vidyaaruupaayai namahaa
Om Vishaalaaxyai namahaa
Om Brahmajaayaayai namahaa
Om Mahaaphalaayai namahaa
Om Trayiimoortaye namahaa
Om Trikaalagyaayai namahaa
Om Trigunaayai namahaa
Om ShaastraruupiNyai namahaa
Om Shambhaasurapramathinyai namahaa
Om Shubhadaayai namahaa
Om Svaraatmikaayai namahaa
Om Raktabiijanihantryai namahaa
Om Chaamundaayai namahaa
Om Ambikaayai namahaa
Om MundakaayapraharaNaayai namahaa
Om Dhuumralochanamadanaayai namahaa
Om Sarvadevastutaayai namahaa
Om Saumyaayai namahaa
Om Suraasura namaskRitaayai namahaa
Om Kaalaraatryai namahaa
Om Kalaadharaayai namahaa
Om Ruupasaubhaagyadaayinyai namahaa
Om Vaagdevyai namahaa
Om Varaarohaayai namahaa
Om Vaaraahyai namahaa
Om Vaarijaasanaayai namahaa
Om ChitraaMbaraayai namahaa
Om Chitragandhaayai namahaa
Om Chitramaalyavibhuushhitaayai namahaa
Om Kaantaayai namahaa
Om Kaamapradaayai namahaa
Om Vandyaayai namahaa
Om Vidyaadharasupuujitaayai namahaa
Om Shvetaananaayai namahaa
Om Niilabhujaayai namahaa
Om Chaturvargaphalapradaayai namahaa
Om Chaturaanana saamraajyaayai namahaa
Om Raktamadhyaayai namahaa
Om Nira.njanaayai namahaa
Om Ha.nsaasanaayai namahaa
Om NiilajaNghaayai namahaa
Om BrahmavishhNushivaatmikaayai namahaa

Ethi Saraswathi Ashtothara Sethanamavali poojam samarpayami

Dhoopam:

Light the incense sticks

Dasangam Guguloopetham sugandham cha manoharam
Gruhaana kalyani bhaktithvam pratiguhyatam

Om sri sarswati deviah namahaa Dhoopam Aghrapayami

Deepam:

Show the diya

Ghritavarti samyuktam deepitam deepaambikaa
Gruhana chith swaroopathwam kamalaasana vallabhe

Om sri sarswati deviah namahaa Sakshath sri deepam darshayami.

Naiyvedyam:

Offering of fruits and other eatables

Apuppanan vividhan swaadhun saalipishtopa pachitan
Mrudulaan guudha sum misran sajjirika marichikaan
Kadalipana samrani cha pakvani suphalani
Kanda moola vyamjanani sopadamsa manoharam
Annam chaturvidhopetham ksheeraanamcha ghrutam
Dadhi sithodakam cha suswadu sukarpurailadi vaasitam
Bhakshya bhooja samaayuktham naivedhyam pratighruhytam
Om sri sarswati deviah namahaa Naivedyam samarpayami

Taambulam:

Offer betle nut leaves with betle nut and banana

Taambulam sakarpuram puga nagadalayrutham
Gruhana devadeveshi tathva rupi namosthuthe

Om sri sarswati deviah namahaa Tamboolam samarpayami

Neerajanam:

Light the camphor, and show it goddess sounding the bell

Neeranjanam gruhanthvam jagadanda dayini
Jagath thimira marthanda mandalethe namonamahaa

Om sri sarswati deviah namahaa Neerajanam samarpayami

Pushpanjali:

Pray with flowers

Saarade lokamathe sthwa maasritha abhishta daayini
Pushpanjalim gruhanathvam maya bhakthya samarpitham

Om sri sarswati deviah namahaa Pushpanjalim samarpayami

Mantra Pushpam:

Yakundendu tushara hara dhavala yaa subhra vastranvitha
Yaa veena varadanda manditha kara yaa swetha padmasana
Ya bhramachutha sankara prabhruthir deviah sada poojitha
Saamam paathu sarswathi bhagavathi nisesha jadhya paha

Om sri sarswati deviah namahaa Mantra Pushpam samarpayami

Pradakshina Namaskaram:

Do Pradikshina

Pasankusa dhara vaani veena pusthaka dharini
Mama vakthri vase nithyam dugdha kundendu nirmalaa
Chaturdasa suvidyaa suramathe sarswathi
Chaturda seshu lokeshu saame vachi va sechiram
Pahi pahi jagdvandye namasthe bhakta vatshale
Namasthubhyam namasthubhyam namasthubhyam Namosthuhte

Om sri sarswati deviah namahaa Athma Pradikshana Namaskaran samarpayami

Vaayina Daanam:

Bharati prati gruhnathu bhrati why dadati cha
Bharati tarako bhabhyam bharatyaithe namoh namaha

Om sri sarswati deviah namahaa Vaayana daanam samarpayami

Udvasana:

Need to say Udvasana. Simply move the photo or idol slightly

Esiah smruthyacha namokthya thapam pooja kriyadishu
Newnyam sampurnataam yethi sadyo vandetha machutham

Mantra heenam kriya heenam bhakti heenam janardhana
Yeth poojitham maya deva paripoornam tadhasthuthee

Anayaa Dhyana Aavahanadi Shodashopachaara poojayacha bhagavan sarvatmakha Om sri sarswati devatha supritha suprasanno vardo bhavathu Sri Sarswathi Devatha prasadam sirasa gruhyami.

Om Vaarijaasanaayai namahaa

No comments.

Leave a Reply