Pradosh Vrat Dates September 2012

Pradosham Dates September 2012, Trayodashi Dates September, Pradosha Puja, Shiva Pradosham

Pradosh Vrat is performed on Trayodashi Tithi. Shiva Puja is observed in Pradosh time on Trayodashi day in each paksha (Krishna and Shukla) of Hindu month. If Pradosham falls on Thursday, Then it is called Guru Pradosham or Brihaspati Pradosham.

Pradosh Vrat, which is also known as Pradosham in South India, is observed to seek blessings of Lord Shiva. Pradosh in September 2012 dates are: September 13 & 27. One falls on adhika Bhadrapada month and second in Nija Bhadrapada Month.

13th September, 2012ThursdayPradoshamKrishna Paksham
27th September, 2012ThursdayPradoshamShukla Paksham

No comments.

Leave a Reply