Navanaga Nama Stotram

Nava Naga Stotram

Nava Naga Stotram

Navanaga Nama Stotram Text, Lyrics In English

People who have Dosha like Kala Sarpa Dosha, Naga Dosha, Rahu and Ketu Dosha must recite this stotram daily.

Anantam Vasukim Sesha
Padmanbhacha Kambalam
Shankupalam Drutharastramch
Takshanam Kaaliyam Thada

Falashruti

Etani nava navaami naganancha mahatmana
Sayamkaale patanenityam prathakaale visheshita
Tasya vishabhayam naasti sarvatra vijayaa bhaveth.

No comments.

Leave a Reply