Kedara Vrat Vidhanam

Kedara Vrat Vidhanam or Kedara Puja Vidhanam

Kedara Vrat is to be performed on Ashwayuja sukla Ashtami.Kedara vrat goes on for 21 days and hence would last on the Aswayuja Amavasya or Ashwin Amavasya. This is known as Ekavimsathi pooja or vrat.

Kedareshwara Vrat

As the tradition before we go ahead with any work or pooja we must first worship Lord Ganesha, the god of obstacles(Vighnas) for his blessings, so that the pooja is performed without any obstacles.

The Ganesha is normally prepared with Turmeric and called as Pasupu Ganapathi Puja or the Trumeric Ganapati Pooja.

Perform the Pasupu Ganapathi Pooja .

After the Pasupu Ganapathi Pooja, Kedareshwara  Pooja starts as follows:

First we would like to meditate on Kedareshwara called Dhyanam

DHYANAM:

Slok:

Suulam damarukam chaiva dadhanam hasta yugmakay,

Kedara devam eesanam dhya aye Tripura ghatinam. 

Om sri Kedareshwara  aye namahaa dhyanam samarpayami.

Aavahanam:

Inviting the Lord Kedara

Slok:

Kailasa sikhare ramie parvatha aye sahita prabho,

Aagachha deva devesha mad bhakthya chandrasekhara.

 Om Sri Kedareshwara  aye namahaa AAvahayaami.

 Aasanam:

Offering a suitable seat to the Lord

 Surasura siro ratna pradeepitha padambuja,

Kedaraa deva madatta maasanam prati gruhyatam.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Nava ratna kachita divya simhasanam samarpayami.

 Paadyam:

Offering water for washing feet

Gangadhara namasthesthu trilochana vrishadhwaja,

Mouktikasana samsthaya kedara aye namo namaha.

Om sri Kedareshwara  aye namahaa padyam samarpayami.

 Arghyam:

Arghyam gruhana bhagavan bhaktya dattam maheshwara,

Prayachamay manasthushtim bhaktaanaam ishtadayakam.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa hasthov arghyam samarpayami.

 Achamniyam:

Offering water for cleansing face

Muni bhir naraada prakhyayre nithyam akhyata vaibhava,

Kedaradeva bhagavan gruhana achamanam vibho.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa mukeh achamanyam samarpayami.

Madhuparkam:

Offering Madhuparka

 Kedaradeva bhagavan sravalokeshwara prabho,

Madhuparkam pradasyami gruhanathvam subhanavay.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Madhuparkam samarpayami.

 Panchamruthaa Snanam:

Offering Panchamrutham for Goddess to bath

 Snanam panchamruthayr deva thatha sudhodakai rapi,

Gruhana gauri ramana thath bhaktena mayaa arpitam.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa panchamruta snanam samarpayami.

 Sudhodhaka Snanam:

Offering normal water for Goddess to bath

 Nadi jalam samayuktam mayaadatta manuthamam,

Snanam sweekaru devesha sadashiva namosthuthe.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa sudhodaka snanam samarpayami.

 Vastar yugmam:

 Vastra yugmam sada subhram manohara midam subham,

Dadami deva devesha bhaktedyam prati gruhyatam.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa vastra yugmam samarpayami.

 Yagnopaveetham:

 Swarna yagnopaveetham cha kanchanam cha uthareyam,

Rudraksha maalaaya yuktam dadami sweekaru prabho.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa yegnopaveetham samarpayami.

 Gandham:

 Samastha gandha dravyanaam devatvamasi janmabhu,

Bhaktya samrpitam preetya madhu gandhaadi gruhyatam.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Gandhan samarpayami.

 Akshathalu:

Akshatoosi swabhavena bhaktanaam akshatam padam,

Dadaasi natha maddathai rakshataihi priyataam bhavan.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Akshatan samarpayami.

 Pushpa pooja:

Kalpavruksha prasoonai sthwam purvair abh architha surai,

Kumkumai pardhivai rebhi ridani  marchatam mayaa.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa pushpaani samarpayami.

 Tha thah indradi lokapalaka poojam kuryath

Sivasya dakshina bhagey Bhramaney namaha.

Uttara bhagey vishnavey namaha.

Madhye Kedareshwaraya namaha.

Athaanga pooja:

Om Maheshwaraya namahaa                         Paadove poojayami

Om Eshwaraya namahaa                                 Janghove poojayami

Om Kaamarupaya namahaa                           Jaanuni poojayami

Om Haraya namahaa                                       Uuruu poojayami

Om tripurantakaya namahaa                        Guhyam poojayami

Om Bhavaya namahaa                                     Katim poojayami

Om janmaheenayaiah namahaa                  Jaghanam poojayami

Om Gangadharaya namahaa                        Naabhim poojayami

Om Mahadevaya namahaa                           Udaram poojayami

Om Pasupathaye namahaa                           Hrudayam poojayami

Om Pinakiney namahaa                                Hastaan poojayami

Om sivaya namahaa                                       Bhujov poojayami

Om Sithhikanthaya namahaa                     Kantham poojayami

Om Virupakshaya namahaa                        Mukham poojayami

Om Trinetraya namahaa                               Netram poojayami

Om Rudraya namahaa                                  Lalatam poojayami

Om Sarvaya namahaa                                   Sirah poojayami

Om Chandramouli ye namahaa                  Mouleem poojayami

 Om Pasupataye namahaa                         Sarvanya angani poojayami

Kedara Ashtothara sethanamavali

Ethi Kedara Ashtothara Sethanamavali poojam samarpayami

 Adha Sutra Grandhi Pooja

Om Sivaya namaha                                                  Pradhama grandhim poojayami

Om Santhaya namaha                                           Dwitiya grandhim poojayami

Om Mahadevaya namaha                                     Truthiya grandhim poojayami

Om Vrushadhwajaya namaha                            Chaturdhi grandhim poojayami

Om Gaurishayanamaha                                        Panchama grandhim poojayami

Om Rudraya namaha                                             Shashta grandhim poojayami

Om Pasupathaye namaha                                     Saptama grandhim poojayami

Om Bheemaya namaha                                          Astama grandhim poojayami

Om Trayambakaya namaha                                 Navama grandhim poojayami

Om Neelalohitaya namaha                                   Dasama grandhim poojayami

Om Haraya namaha                                               Ekadasa grandhim poojayami

Om Smaraharaya namaha                                   Dwadasa grandhim poojayami

Om Bhargaya namaha                                          Triyodasa grandhim poojayami

Om Swayambhuvay namaha                              Chaturdasa grandhim poojayami

Om Sarvaya namaha                                            Panchadasa grandhim poojayami

Om Sadasivaya namaha                                     Shodasa grandhim poojayami

Om Eshwaraya namaha                                     Saptadasa grandhim poojayami

Om Ugraya namaha                                           Ashtadasa grandhim poojayami

Om Srikanthaya namaha                                 Ekonavimsati grandhim poojayami

Om Neelakanthaya namaha                           Vimsati grandhim poojayami

Om Kedareshwaraya namaha                         Ekavimsati grandhim poojayami

Dhoopam:

Light the incense sticks

 Dasangam Dhupamakhyamcha hyangaara viniwaysitam,

Dhupam sugandhair uthpannam thvam preenayathu sankara.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Dhoopam Aghrapayami.

 Deepam:

Show the diya

 Yoginaam hrudaye naiva gyana deepaam kuro hyasi,

Baahya deepo mayaa dattah Gruhyatam bhakata gauravaath.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Sakshath sri deepam darshayami.

 Naivedyam:

Offering of fruits and other eatables

 Trilokyamapi naivedyam nathe trupthi nadha bahihi,

Naivedyam bhakta vatshalyadi gruhyataam triyambakam twayu.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Naivedyam samarpayami.

 Taambulam:

Offer betle nut leaves with betle nut and banana

 Nityananda swarupasthvam yogi hruth kamalay sthitha,

Gruhana bhaktya madattam taambulam pratigruhyataam.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Tamboolam samarpayami.

 Punar Arghyam:

 Arghyam gruhana bhagavan bhaktya dattam maheshwara,

Prayachamay manasthushtim bhaktaanaam ishtadayakam.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa punar arghyam samarpayami.

 Neerajanam:

 Light the camphor, and show it goddess sounding the bell

 Karpooram chandrasankaasam jyothis surya mivoditam,

Bhaktya daasyami karpura neerajana midam siva.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Neerajanam samarpayami.

Pradakshina Namaskaram:

 Do Pradikshina

 Bhutesha bhuvanaadisha sarva devaadi poojitha,

Pradakshinam karomi tvam vratam may saphalam kuru.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Athma Pradikshana Namaskaran  samarpayami.

 Namskaraan:

 Harah sambho mahaadeva  vishweshaa amara vallabha,

Siva sankara sarvaathmaan neelakantha namosthuthe.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Namskaraan samarpayami.

 Prardhana:

Abhishta siddhim kurumay sivaavya maheshwara,

Bhaktaanaam varadaanardham muurhtikruta kalebara.

 Om sri Kedareshwara  aye namahaa Pradhayami.

 SutraGrahanam:

 Kedara devadevesha bhagavan ambikapathe,

Ekavimsad dhiney tasmin sutram gruhanamahyam pradho.

 Sutra Grahanam karishyeh

Torabandhana Mantram:

 AAyushya vidyaancha  tatha sukhancha,

Soubhagya vrudheem kuru deva deva,

Samsara ghora ambudhi nidhou nimignam,

Maam raksha Kedara namo namasthe.

 Toorabandhanam karishye.

 Vaayina Daanam:

 Kedaraha prathi gruhnaathu kedaro vay dadathi cha,

Kedaras taarakoobha bhyam kedaraya namo namaha.

 Vaayana Daanam karishye.

 Pratimaa Daanam:

 Kedaraha pratimam yesmad raajyam soubhagya vardhini,

Tasmadasyah pradanena mamasthu srira chanchala.

Ethi Pratima Daana mantraha.

Ethi Pooja Vidhanam Sampoornam.

No comments.

Leave a Reply