How to Perform Ananta Padmanabha Vrata?

Ananta Padmanaabha Puja Vidhanam, Ananta Padmanaabha Vrata Vidhanam, Anant Padmanaabha Vrat in English

Here we are providing complete Ananta Padmanaabha Vrata text in English.

—- Nama Samvatsare —–Ayane —- Ritau —–Mase—-Pakshe ———- Tithau ————- Nakshatre——-

1 At the Regular Altar

Om sarvebhyo gurubhyo namah.
OM sarvebhyo devebhyo namah.
OM sarvebhyo brhmanebhyo namah.
prarambha karyam nirvighnamastu.
Shubham shobhanamastu.
Ista devata kuladevata suprasanno varado bhavatu.
Anugyam dehi..

At Shri Anantapadmanabha Altar

2 Achamanah

Om keshavaya svaha.
Om narayanaya svaha.
Om madhavaya svaha.
Om govindaya namah.
Om vishnave namah.
Om madhusuudanaya namah.
Om trivikramaya namah.
Om vamanaya namah.
Om Shreedharaya namah.
Om hrishikeshaya namah.
Om padmanabhaya namah.
Om damodaraya namah.
Om sankarshanaya namah.
Om vasudevaya namah.
Om pradyumnaya namah.
Om aniruddhaya namah.
Om purushottamaya namah.
Om adhoxajaya namah.
Om narasinhaya namah.
Om achyutaya namah.
Om janardanaya namah.
Om upendraya namah.
Om haraye namah.
shri krishnaya namah..

3 Pranayamah

Om pranavasya parabrahma RiShih.
Paramatma devata.
Daivi gayatri chandah.
Pranayame viniyogah..

Om bhuh.  Om bhuvah.  Om svah.  Om mahah. Om janah.  Om tapah.  Om satyam.
Om tatsaviturvarenyam bhargodevasya dhimahi dhiyo yonah prachodayath..
( Repeat Achamana )

Om apojyoti rasomritam brahma bhurbhuvasuvaromh..

4 Sankalpah

Om shrimanh  mahaganadhipataye namah.

Shri gurubhyo namah.
Shri sarasvatyai namah.
Shri vedaya namah.
Shri vedapurushaya namah.
Shtadevatabhyo namah.
Kuladevatabhyo namah.
Sthana devatabhyo namah.
Gramadevatabhyo namah.
Vastudevatabhyo namah.
Shachipurandarabhyam namah.
Umamaheshvarabhyam namah.
Matapitribhyam namah.
Laxminarayanabhyam namah.

Sarvebhyo devebhyo namo namah.
Sarvebhyo brahmanebhyo namo namah.
Yetadkarmapradhana devatabhyo namo namah..

.. Avighnamastu..

Sumukhashcha ekadantashcha kapilo gajakarnakah.
Lambodarashcha vikato vighnanasho ganadhipah..

Dhumraketurganadhyaxo balachandro gajananah.
Dvadashaitani namani yah patheth shrunuyadapi..

Vidyarambhe vivahe cha praveshe nirgame tatha.
Sangrame sankateshchaiva vighnah tasya na jayate..

Shuklambaradharam devam shashivarnam chaturbhujamh.
Prasannavadanam dhyayeth sarva vighnopashantaye..

Sarvamangala mangalye shive sarvartha sadhike.
Sharanye trayambake devi narayaNi namoastute..

Sarvada sarva karyeshu nasti tesham amangalam.
Yesham hridistho bhagavanh  mangalayatano harih..

Tadeva lagnam sudinam tadeva tarabalam chandrabalam tadeva.
Vidya balam daivabalam tadeva laxmipateh tenghriayugam smarami..

Labhastesham jayastesham kutastesham parajayah.
Yesham indivara shyamo hridayastho janardanah..

Vinayakam gurum bhanum brahmavishnumaheshvaranh.
Sarasvatim pranamyadau sarva karyartha siddhaye..

Shrimadh bhagavato mahapurushasya vishnoragya pravartamanasya
Adya brahmanoadvitiya parardhe vishnupade shri shvetavaraha kalpe
Vaivasvata manvantare bharata varshe bharata khande jambuudvipe
Dandakaranya deshe godavarya daxine tire krishnavenyo uttare
Tire parashurama xetre ( samyukta amerika deshe West Lafayatte
Grame or Australia deshe Victoria  grame bahrinu deshe)
Shalivahana shake vartamane vyavaharike
Pramadi nama samvatsare daxinayane varshaa Ritau bhadrapada mase
Shukla paxe chaturdashyam tithau shatabhishaa naxatre shukra vasare
Sarva graheShu yatha rashi sthana sthiteshu satsu
Yevam gunavisheshena vishishtayam shubhapunyatithau
Mama atmana shrutismriti puranokta phalaprapyartham mama
Sakutumbasya  xema sthairya ayurarogya chaturvidha purushartha
Sidhyartham  angikrita shri anantapadmanabha vratangatvena
Sampadita  samagraya ganesha varuna brahma suryadi navagraha
Indradi ashtalokapala ganapati chatushta devata pujana purvakam
Shri anantapadmanabha prityartham yatha shaktya yatha
Militopachara dravyaih purushasukta shrisukta puranokta
Mantraishcha dhyanavahanadi shodashopachare yamuna pujanam,
Shesha pujanam,  shri anantapadmanabha pujanam chatatha
Vratokta katha shravanam chakarishye..

Idam phalam mayadeva sthapitam puratastava.
Tena me saphalavaptirbhaveth janmani janmani..

(Keep fruits in front of the Lord)

5 Shadanga Nyasa

(Touching various parts of the body)

Om yatpurusham vyadadhuh katidha vyakalpayanh.
Mukham kimasya kau bahu kavuuru padavuchyete..

Angushthabhyayam namah.  (Touch the thumbs)
Hridayaya namah..

Om brahmanosya mukhamasith bahu rajanyah kritah.
Uru tadasya yadvaishyah padhbhyam shudro ajayata..

Tarjanibhyam namah.  (Touch both fore fingers)
Shirase svaha..

Om chandrama manaso jatah chaxoh suuryo ajayata.
Mukhadindrashchagnishcha pranadvayurajayata..

Madhyamabhyam namah.  (Touch middle fingers)
Shikhayai vaushath..

Nabhya asidantarixamh shirshno dyauh samavartata.
Padabhyam bhumirdishah shrotrath tatha lokangum akalpayanh..

Anamikabhyam namah.  (Touch ring fingers)
Kavachaya humh..

Dhata purastadyamudajahara shakrah pravidvan pradishashchatastrah.
Tamevam vidyanamrita iha bhavati nanyah pantha ayanaya vidyate..

Kanishthikabhyayam namah.  (Touch little fingers)
Netratrayaya vaushath..

Yagyena yagyamayajanta devah tani dharmani prathamanyasanh.
Teha nakam mahimanah sachante yatra puurve sadhyah santi devah..

Karatalaprishthabhyayam namah.
Astraya phath..
( Snap fingers circle head clockwise and clap hands )

6 Digbandhana (show mudras)

Om anantapadmanabha iti digbandhah.
Disho badnami..

7 Ganapati Puja

Adau nirvighnatasidhyartham maha ganapatim pujanam karishye.
Om gananam tva shaunako ghritsamado ganapatirjagati ganapatyavahane viniyogah..
(pour water)

Om gananam tva ganapatim avamahe.
Kavim kavinamupama shravastamam.
Jyeshtharajam brahmanam brahmanaspata.
Anah shrinvanutibhih sidasadanam..

Bhuh ganapatim avahayami.
Bhuvah ganapatim avahayami.
Svah ganapatim avahayami.
Om bhurbhuvasvah mahaganapataye namah.
Dhyayami.
Dhyanam samarpayami.

Om maha ganapataye namah.
Avahanam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Asanam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Padyam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Arghyam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Achamaniiyam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Snanam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Vastram samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Yagyopavitam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Chandanam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Parimala dravyam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Pushpani samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Ddhupam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Dipam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Naivedyam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Tambulam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Phalam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Daxinam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Arthikyam samarpayami..

Om bhurbhuvasvah maha ganapataye namah.
Mantrapushpam samarpayami..

Om bhurbhuvasvah maha ganapataye namah.
Pradaxina namaskaranh samarpayami..

Om bhurbhuvasvah maha ganapataye namah.
Chatram samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Chamaram samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Gitam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Nrityam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Vadyam samarpayami..

Om maha ganapataye namah.
Sarva rajopacharAnh samarpayami..

.. Atha Prarthana..

Om vakratunda mahakaya koti surya samaprabha.
Nirvighnam kuru me deva sarva karyeshu sarvada..

Om bhurbhuvasvah maha ganapataye namah.
Prarthanam samarpayami..

Anaya pujaya vighna harta maha ganapati priyatamh..

8 Dipa Sthapana

Atha devasya vama bhage dipa sthapanam kariShye.
Agni nagni samidhyate kavirgrahapatiryuva havyavath juvasyah..
(Light the Lamps)

9 Bhuumi Prarthana

Mahidyau prithvichana imam yagyam mimixatam pipratano bharimabhih..

10 Dhanya Rashi

Om aushadhaya sanvadante somena saharagya.
Yasmai krineti brahmanastham rajanh  parayamasi..
(Touch the grains/rice/wheat)

11 Kalasha Sthapana

Om a kalasheshu dhavati pavitre parisinchyate.
Uktairyagyeshu vardhate..
( Keep kalasha on top of rice pile )

Om imam me gange yamune sarasvati shutudristomam sachata parushnya.
Asiknya marudvridhe vitasthayarjikiye shrunuhya sushomaya..
(Fill kalasha with water)

Om gandhadvaram dhuradarsham nitya pushpam karishinim.
Ishvarim sarva bhutanam tami hopahvayeshriyam..
(Sprinkle in/apply gandha to kalasha)

Om ya phaliniry aphala apushpayashcha pushpani.
Brihaspati prasotasthano manchatvam hasah..
(Put beetle nut in kalasha)

Om sahiratnani dashushusuvati savita bhagah.
Tambhagam chitramimahe..
(Put jewels / washed coin in kalasha)

Om hiranyarupah hiranya sandrigpana patsyedu hiranya varnah.
Hiranyayath pariyonernishadya hiranyada dadathyanh namasmai..
(Put gold / daxina in kalasha)

Om kandath kandath parohanti parushah parushah pari evano durve
Pratanu sahasrena shatena cha..
(Put durva / karika )

Om ashvathevo nishadanam parnivo vasatishkrita.
Go bhaja itkila sathayatsa navatha purusham..
(Put five leaves in kalasha)

Om yuasuasah parivitagath sa ushreyanh  bhavati jayamanah.
Tam dhirasah kavayah unayanti svadhyo svadhyo manasa devayantah..
(Tie cloth for kalasha)

Om purnadarvi parapata supurna punarapatha.
Vasneva vikrinavah ishamurjam shatakrito..
(Copper plate and ashhtadala with kumkum)

Iti kalasham pratishthapayami..
Sakala puujarthe axatanh samarpayami..

11. 1 Yamuna Pujana

On the second kalasha

11. 1 Yamuna Dhyanam

Xirodarnava sambhute indranila samaprabhe.
Suprasane mahadevi vishnumurte namostute..

Shri yamuna devatayai namah.
Dhyanam samarpayami..

11. 2 Yamuna Avahanam

Yamune te namastubhyam sarva kamapradayini.
Sarva saubhagyade devi yamune te namostute..

Om hiranyavarnam harinim suvarnarajatasrajamh.
Chandram hiranmayim laxmim jatavedo ma avaha..

Shri yamuna devatayai namah.
Avahanam samarpayami..

11. 3 Yamuna Asanam

Vedapade namastubhyam sarvaloka hiterate.
Sarva shapa prashamane tungabhadre namostute..

Tam ma avaha jatavedo laxmimanapagaminimh.
Yasyam hiranyam vindeyam gamashvam purushanahamh..

Shri yamuna devatayai namah.
Asanam samarpayami..

11. 4 Yamuna Padyam

Garuda pade namastubhyam sarvabharana samyute.
Sarva tirtha mahadevi bhadrayai te namostute..

Ashvapurvam rathamadhyam hastinada pramodinimh.
Shriyam devimupahvaye shrirma devi jushatamh..

Shri yamuna devatayai namah.
Padoyo padyam samarpayami..

11. 5 Yamuna Arghyam

Krishnavenyai namastubhyamh krishna varne sulochane.
Krishnamurte namastubhyam devi krishne namostute..

Kamsosmi tam hiranyaprakara mardram jvalantim triptam tarpayantimh.
Padmesthitam padmavarnam tvamihopahvaye shriyamh..

Shri yamuna devatayai namah.
Arghyam samarpayami..

11. 6 Yamuna Achamanam

Satkarma nirate devi gyana murtti prakashini.
Atmajyoti mahamurti sarvanushthana karini..

Chandram prabhasam yashasa jvalantim shriyam loke devajushtamudaramh.
Tam padminimim sharanamaham prapadye.
Alaxmirme nashyatam tvam vrine..

Shri yamuna devatayai namah.
Achamaniyam samarpayami..

11. 7 Yamuna Madhuparkam

Sarvagama namaskarye pradhanochita devate.
Idam grahana deveshi madhuparkam dadamite..

Shri yamuna devatayai namah.
Madhuparkam samarpayami..

11. 8 Yamuna Panchamrita Snanam

Nandi pade namastubhyam shakarardha shariri.
Sarvalokanute devi bhima ratyai namostute..

Shri yamuna devatayai namah.
Panchaamrita snanam samarpayami..

Shri yamuna devatayai namah.
Gandhodaka snanam samarpayami..

Shri yamuna devatayai namah.
Shuddhodaka snanam samarpayami..

Om apohishta mayo bhuvah.
Tana urje dadhatana.
Maheranaya chaxase.
Yovah shivatamorasah tasyabhajayate hanah.
Ushatiriva matarah.
Tasma arangamamavo.
Yasya xayaya jinvadha.
Apo jana yathachanah.

11. 9 Yamuna Vastram

Simhapade namastubhyam narasimhyai namostute.
Sarvalaxana samyukte yamune te namostute..

Upaitu mam devasakhah kirtishcha manina saha.
Pradurbhuuto.
Asmirashtresmin kirtimriddhim dadatu me..

Shri yamuna devatayai namah.
Vastram samarpayami..

11. 10 Yamuna Kanchukim

Krishna padabja sambhute gange tripathagamini.
Jata juta samadbhute bhagirathyai namostute..

Shri yamuna devatayai namah.
Kanchukim samarpayami..

11. 11 Yamuna Abharanam

Godavari namastubhyam sarvabhishta pradayini.
Sarvalankara samyukte godavaryai namostute..

Shri yamuna devatayai namah.
Sarvabharanani samarpayami..

11. 12 Yamuna Upavitam

Kanchanam brahmasuutram cha brahmana nirmitam pura.
Aham dasyami deveshi yamune te namostute..

Shri yamuna devatayai namah.
Upavitam samarpayami..

11. 13 Yamuna Chandanam

Chandanagaru kasturi rochanam kunkumam tatha.
Karpuurena samayuktam gandham dadami cha bhaktitah..

Gandhadvaram duradharsham nityapushtam karishinimh.
Ishvarim sarvabhutanam tvamihopahvaye shriyamh..

Shri yamuna devatayai namah.
Gandham samarpayami..

11. 14 Yamuna Axatanh

Shvetamshcha chandra varnabhan haridra ragaranjitanh.
Axatanshcha surashreshthe dadami yamuneshvari..

Shri yamuna devatayai namah.
Alankararte axatanh samarpayami..

11. 15 Yamuna Kunkumam

Kunkumam kamadam divyam strinam balasya bhushanamh.
Saubhagyarthe prayachami devitwam pratigrahyatamh..

Shri yamuna devatayai namah.
Kunkumam samarpayami..

11. 16 Yamuna Pushpam

Mandara parijatadyai ketaki pataladibhih.
Malika pushpa samghater archaye tva shubhaprade..

Manasah kamamakutim vachah satyamashimahi.
Pashunam rupamanasya mayi shrih shrayatam yashah..

Shri yamuna devatayai namah.
Pushpani samarpayami..

11. 17 Athanga Puja

Chanchalayai namah.
Padau pujayami..

Chapalayai namah.
Januni puujayami..

Kamalavasinyai namah.
Janghe puujayami..

Manmathavasinyai namah.
Uruunh pujayami..

Kamalanetre namah.
Katim pujayami..

Dushtahantryai namah.
Nabhim pujayami lalitayai namah.
Bhujau pujayami..

Raktavarnayai namah.
Kantham pujayami..

Gangayai namah.
Mukham pujayami..

Krishnavenyai namah.
Lalatam pujayami..

Gauryai namah.
Netre puujayami..

Bhagiratyai namah.
Shirah puujayami..

Yamunayai namah.
Sarvangani pujayami..

11. 18 Yamuna Patrapuja

Yamunayai namah.
Jaji patram samarpayami..

Gangayai namah.
Shata patram samarpayami..

Lokavanditayai namah.
Chuta patram smarpayami..

Lokapavanayai namah.
Shami patram samarpayami..

Kamalavasinyai namah.
Dattura patram samarpayami..

Mahamayayai namah.
Parijata patram samarpayami..

Godavaryai namah.
Venu patram samarpayami..

Utkantinyai namah.
Maruga patram samarpayami..

Bhavahartryai namah.
Devadaru patram samarpayami..

Aghanasinyai namah.
Apamarga patram samarpayami..

Kantyai namah.
Dhati patram samarpayami..

Vindyavasinyai namah.
Agastya patram samarpayami..

Bhagiratyai namah.
Tulasi patram samarpayami..

Sursurapujitayai namah.
Samasta patrani samarpayami..

11. 19 Athah Pushpa Pujaa

Bhagiiratyai namah.
Kamala pushpam samarpayami..

VindyavAsinyai namah.
Niilotpala pushpam samarpayami..

Kaumaryai namah.
Nandavarta pushpam samarpayami..

Kalyai namah.
Mandara pushpam samarpayami..

Kantyai namah.
Surangi pushpam samarpayami..

Aghanashinyai namah.
Parijata pushpam samarpayami..

Bhavahantryai namah.
Sugandhi pushpam samarpayami..

Gauryai namah.
Ketakii pushpam samarpayami..

Utkantinyai namah.
Jajii pushpam samarpayami..

Mahamayayai namah.
Shata pushpam samarpayami..

Tejase namah.
Mallika pushpam samarpayami..

Manmathavasinyai namah.
Champakaa pushpam samarpayami..

Lokapavanayai namah.
Ashoka pushpam samarpayami..

Lokavanditayai namah.
Agastya pushpam samarpayami..

Gangayai namah.
Puuga pushpam samarpayami..

Yamunayai namah.
Samasta pushpani samarpayami..

11. 20 Athah Namapuujaa

Sarva papa hare devii sarvopadrava nashini.
Sarvavritasakhe devi yamune te namostute..

Shiitakarshinyai namah..
Shubhravarnayai namah..
Kanakayai namah..
Kanthotpalayai namah..
Trigunatmikayai namah..

Brahmaruupayai namah..
Maharuupayai namah..
Gauryai namah..
Abhiishtadatryai namah..
Dhatryai namah..

Haripriyayai namah..
Sindhuchuudayai namah..
Shivayai namah..
shankarardhashariirinyai namah..
sarasvatyai namah..

Gayatriyai namah..
Godavaryai namah..
Gomatyai namah..
Garudayai namah..
Girijayai namah..

Chandrachuudayai namah..
Kaveryai namah..
gangayai namah..
Tungayai namah..
Narmadayai namah..

KriShnavenyai namah..
Bhiimaratyai namah..
Shree yamunayai namah..

11. 21 Yamuna Dhuupah

Dashaangam guggulam dhuupam chandanagaru samyutamh.
Yeteshevyottamam dhuupam yamune te namostute..

Kardamena prajabhuutamayi sambhavakardama.
Shriyam vasaya me kule mataram padmamaliniimh..

Shree yamuna devatayai namah.
Dhuupam samarpayami..

11. 22 Yamuna Diipam

Ghritavarti samayuktam bhavanyai cha niveditamh.
Grahana mangalam diipam sarveshvarya pradayini..

Apah srijantu snigdhani chikliitavasame grihe.
Nichadeviim mataram shriyam vasaya me kule..

Shree yamuna devatayai namah.
Diipaa samarpayami..

11. 23 Yamuna Naivedyam

KadaLii narikelescha chanakadi samanvitamh.
Grahana mangalam diipam sarveshvarya pradayini..

Xutpipasamalam jyeshthamalaxmiim nashayamyahamh.
Abhuutimasamriddhim cha sarvam nirnudame grihath..

Shree yamuna devatayai namah.
Naivedyam samarpayami..

Pranaya svaha
Apanaya svaha
Vyanaya svaha
Udanaya svaha
Samanaya svaha

Shree yamuna devatayai namah.
Uttaraposhanam samarpayami..

11. 24 Yamuna Paniiyam

Paniiyam pavanam shreshtam gangadi salilodbhavamh.
Mukham praxalanam devi grahanatvam namostute..

Shree gangayai namah.
Mukhapraxalanam samarpayami..

11. 25 Yamuna Karodvartanakam

Karpuurena samayuktam nagavallidalairyutamh.
Chuurna karpuura samyuktam tambuul pratigrihyatamh..

Ardram pushkariniim pushtim suvarnam hemamaliniimh.
Suuryam hiranmayiim laxmiim jatavedo ma avaha..

Shree gangayai namah.
Karodvarthanarte chandanam samarpayami..

11. 26 Yamuna Tambuulam

Puugiphalam samayuktam nagavalli dalairyutamh.
Chuurnakarpuura samyuktam tambuulam pratigrihyatamh..

Shree yamuna devatayai namah.
Tambuulam samarpayami..

11. 27 Yamuna Phala Samarpanam

Idam phalam maya devi staapitam puratah stava.
Tena me saphalavaptir bhaveth  janmani janmani..

Shree yamuna devatayai namah.
Phalam samarpayami..

11. 28 Yamuna Daxina

Hiranya garbha garbhastham hemabiija vibhavasoh
Anantapunya paladam atah shantim prayascha me

Shree yamuna devatayai namah.
Daxinam samarpayami..

11. 29 Yamuna Niirajanam

Mangalam cha mahadevi mangalam cha shubhaprade.
Mangalam sarva papaghne mangalam mangalapradam..

Tam ma avaha jatavedo laxmiimanapagaminiimh.
Yasyam hiranyam prabhuutam gavodasyoshvan vindeyam purushanahamh..

Shree yamuna devatayai namah.
Niirajanam samarpayami..

11. 30 Yamuna Pushpanjali

Sarasijanilaye sarojahaste dhavalataram shukagandhamalyashobhe.
Bhagavati harivallabhe manogye tribhuvana bhuutikari prasiida mahyamh..

Shree yamuna devatAyai namah.
Pushpanjalim samarpayami..

11. 31 Yamuna Pradaxina

Pradaxina trayam devi prayatnena mayakratam.
Ananta sagarat puurvam sarva saubhagyadayini..

Shree yamuna devatayai namah.
Pradaxinam samarpayami..

11. 32 Yamuna Namaskarah

Karishyami vritam devi tvad bhaktyat tvat prasadatah.
Vignani prashamam yavritadyantu twadagnaya..

Shree yamuna devatayai namah.
Namaskaranh  samarpayami..

yasya smritya cha namnoktya tapah puuja kriyadishu.
Nyuunam sampuurnata yati sadyo vande tamachyutam..

Mantrahiinam kriyahiinam bhaktihiinam janardana.
Yatkratantu mayadevi paripuurnam tadastume.

Anena yamunapujanena yamunantargata.
Shreemad anantah priiyatam priito bhavatu..

11. 2 Athah Shesha Puujanam

Athah shesha dhyanam brahmandadhara bhuutam cha yamunantara vasinam.
Phana sapta samayuktam dhyaye nantam haripriyamh..

Shree sheshaya namah dhyayami..

11. 2. 1 Shesha Avahanam

Shesham sapta phanayuktam kala pannaga nayakamh.
Ananta shayanartam tvam bhaktya hyava hayamyahamh..

OM sahasrashiirsha purushah sahasraxah sahasrapath.
Sa bhuumim vishvato vritva atyatishthadh dashangulamh..

11. 2. 2 Shesha Asanam

Navanaga kuladhiisha sheshodharaka kashyapa.
Nanaratna samayuktam asanam pratigrihyatam..

Purusha evedagam sarvamh yadhbhuutam yachchha bhavyamh.
Utamritatvasyeshanah yadannena tirohati..

Shree sheshaya namah.
Asanam samarpayami..

11. 2. 3 Shesha Padyam

Ananta priya sheshesha jagadadhara vigraha.
Padyam grahana bhaktya twam kadraveya namostute..

Etavanasya mahima ato jyayaganshcha puurushah.
Padoasya vishva bhuutani tripadasyamritam divi..

Shree sheshaya namah.
Padyam samarpayami..

11. 2. 4 Shesha Arghyam

Kashyapananda janaka munivandita bho prabho.
Arghyam grahana sarvagna sagaram shakarapriye..

Tripaduurdhva udaitpurushah pado.asyehabhavatpunah.
Tato vishvanvyakramath sashananashane abhi..

Shree sheshaya namah.
Arghyam samarpayami..

11. 2. 5 Shesha Achamanam

Sahasra phaniruupena vasudhodharaka prabho.
Grahanachamanam deva pavanam cha sushiitalam..

Tasmadviradajayata virajo adhi puurushah.
Sa jato atyarichyata pashchadhbhuumi matho purah..

Shree sheshaya namah.
Achamanam samarpayami..

11. 2. 6 Shesha Madhuparkam

Kumararuupine tubhyam dadhimadhwajya samyutam.
Madhuparkam pradasyami sarparaja namostute..

Yatpurushena havisha deva yagyamatanvata.
Vasanto asyasiidajyamh griiShma idhmashsharaddhavih..

Shree sheshaya namah.
Madhuparkam samarpayami..

11. 2. 7 Shesha Panchamrita Snanam
(Chant purusha sukta shlokas in the pages below)

Shree sheshaya namah.
Payah snanam samarpayami..

Shree sheshaya namah.
Dadhi snanam samarpayami..

Shree sheshaya namah.
Ghrita snanam samarpayami..

Shree sheshaya namah.
Madhu snanam samarpayami..

Shree sheshaya namah.
Sharkara snanam samarpayami..

Shree sheshaya namah.
Panchamrita snanam samarpayami..

11. 2. 8 Shesha Snanam

Gangadi punya tiirte twam abhshincheya madarat.
Balabadravataresha nandanah sripateh sakhin..

Saptasyasanh paridhayah trissapta samidhah kritah.
deva yadyagyam tanvanah abadhnanh  purusham pashumh..

Shree sheshaya namah.
Shuddhodaka snanam samarpayami..

11. 2. 9 Shesha Vastram

Kausheya yugmam devesha priitya tava mayarpitamh.
Pannagadhisha nagesha taarxyashatro namostute..

Tam yagyam barhishi prauxanh purusham jatamagratah.
Tena deva ayajanta sadhya rishayashcha ye..

Shree sheshaya namah.
Vastram samarpayami..

11. 2. 10 Shesha Yagyopaviitam

Suvarna nirmitam suutram granthitam kantaharakamh.
Anekaratnaye khachitam sarparaaja namostute..

Tasmad yagyatsarvahutah richah samani jagyire.
Chhandangasi jagyire tasmatah yajustasmad ajayata..

Shree sheshaya namah.
Yagyopaviitam samarpayami..

11. 2. 11 Shesha Abharanam

Aneka ratnanvita hemakundale manikya samkashita kankanadwayamh.
Haimanguliiyam kriita ratna mudrikam haimam kiriitam phanirajiterpitam..

Shree sheshaya namah.
Sarvaabharanani samarpayami..

11. 2. 12 Shesha Gandham

Shreekandam chandanam divyam gandhadyam sumanoharam.
Vilepanam surashreshta chandanam pratigrihyatamh..

Tasmadyagyatsarvahutah sambhritam prishadajyamh.
Pashuuganstaganshchakre vayavyanh aranyanh gramyashchaye..

Shree sheshaya namah.
Gandham samarpayami..

11. 2. 13 Shesha Axatah

Axatascha surashreshta kunkumaktah sushobhitah.
Maya nivedita bhaktya grahana parameshvara..

Shree sheshaya namah.
Axatanh samarpayami..

11. 2. 14 Shesha Pushpamaalaa

Karviireya jaaji kusumaischampakai bakule shubai.
Shatapatrayeycha kallarai archayet parameshwara..

Tasmadashva ajayanta ye ke chobhayadatah.
Gavo ha jagyire tasmath tasmajjata ajavayah..

Shree sheshaya namah.
Pushpani samarpayami..

11. 2. 15 Athah Shesha Anga Puujaa

Sahasrapadaya namah.
Padau puujayami..

Guudagulphaya namah.
Gulphau puujayami..

Hemajanghaya namah.
Janghe puujayami..

Manda gataye namah.
Januni puujayami..

Piitambaradharaya namah.
Katiim puujayami..

Gambhiiranabhaya namah.
Nabhim puujayami..

Pavanashaya namah.
Udaram puujayami..

Uragaya namah.
Hastau puujayami..

Kaliiyaaya namah.
Bhujau puujayami..

Kambukantaya namah.
Kantam puujayami..

Vishavaktraya namah.
Vaktram puujayami..

Phanabhuushanaya namah.
Lalatam puujayami..

Laxmanaya namah.
Shirah puujayami..

Ananta priyaya namah.
Sarvangani puujayami..

11. 2. 16 Shesha Dhuupam

Vanaspati rasodbhuuto gandadyo gandha uttamah.
Aghreya sarva devanam dhuupoyam pratigriyatamh..

Yatpurusham vyadadhuh katidha vyakalpayanh.
Mukham kimasya kau bahuu kavuuruu padavuchyete..

Shree sheshaya namah.
Dhuupam samarpayami..

11. 2. 17 Shesha Diipam

Sajyam chavarti samyuktam vahnina yojitam maya.
Diipam grihana devesha trailokya timirapaha..

Bhaktya diipam prayashchami devaya paramatmane.
Trahi mam narakath ghorath diipam jyotir namostute..

Brahmanosya mukhamasiith bahuu rajanyah kritah.
Uruu tadasya yadvaishyah padhbhyam shuudro ajayata..

Shree sheshaya namah.
Diipam samarpayami..

11. 2. 18 Shesha Naivedyam

Naivedyam grihyatam deva bhakti me achalam kuruh.
Iipsitam me varam dehi ihatra cha param gatimh..

Sharkarakhandakhadyani dadhixiiragritani cha.
aharam bhxya bhojyam cha naivedyam pratigrihyatamh..

Chandrama manaso jatah chaxoh suuryo ajayata.
Mukhadindrashchagnishcha pranadvayurajayata..

Shree sheshaya namah.
Naivedyam samarpayami..

Naivedyat puurve achamaniiyam samarpayami..

Pranaya svaha
Apanaya svaha
Vyanaya svaha
Udanaya svaha
Samanaya svaha

Madhye paniiyam samarpayami.
Uttaraposhanam samarpayami..

Shree sheshaya namah.
Hasta praxalanam samarpayami..

Shree sheshaya namah.
Mukhapraxalanam samarpayami..

Shree sheshaya namah.
Karodvartanarthe chandanam samarpayami..

Puugiiphalam mahaddivyam nagavalyadalairyutamh.
Karpuurela samayuktam tambuulam pratigrihyatamh..

11. 2. 19 Shesha Daxinam

Hiranya garbha garbhastham hemabiija vibhavasoh.
Ananta punya phaladam athah shantim prayashchami..

Om Shree sheshaya namah.
Suvarna pushpa daxinam samarpayami..

11. 2. 20 Maha Phalam
(Put tulsi / axatha on a big fruit)

Idam phalam mayadeva sthapitam puratasthava.
Yena may saphalavaptirbhaveth janmani janmani..

Om Shree sheshaya namah.
Mahaphalam samarpayami..

11. 2. 21 Maha Niirajana

Shreeyai jatah shriya aniryaya shriyam vayo janitrabhyo dadatu
Shriyam vasana amritattva mayanh bhavanti satya samidha vidatyuunh
Shriya yevainam tath shriya madadhati santatamricha vashathkrityam
Santattam sandhiiyate prajaya pashubhih ya yevam veda..

Karpuura diipam karunavataram samsara saram bhujagendraharamh.
Sadavasantam hridayaravinde bhavam bhavanii sahitam namami..

Nabhya asiidantarixamh shiirshno dyauh samavartata.
Padabhyam bhuumirdishah shrotrath tatha lokanga akalpayanh..

Om Shree sheshaya namah.
Mahaniirajana  diipam samarpayami..

11. 2. 22 Pushpanjaliim

Nanakusuma samyuktam pushpanjalimimam prabho.
Kashyapananda janaka sarpesha pratigrihyatamh..

Shree sheshaya namah.
Pushpanjalim samarpayami..

11. 2. 23 Pradaxinah Namaskarah

Yani kani cha papani janmantara kritani cha.
Tani tani vinashyanti pradaxine pade pade..

Namostvanantaya sahasra muurtaye sahasra padaxi shiroru bahave.
Sahasra namne purushaya shashvate sahasra kotii yugadharine namah..

Saptasyasanh paridhayah trissapta samidhah kritah.
Deva yadyagyam tanvanah abadhnanh  purusham pashumh..

Shree sheshaya namah.
Pradaxinah namaskaranh samarpayami..

11. 2. 24 Prartana

Anantakalpoktaphalam dehime twam maheshwara.
Twatpuujarahitachchhardham phalam prapnoti manavah..

Shree sheshaya namah.
Prarthanam samarpayami..

Anena krita puujanena Shree sheshah priyatamh..

Shreemad ananta puujaa
(Keep a few red threads each with 14 knots smeared with kumkum on the altar )

12 Kalasha Puujana
(Continue with second kalasha)

Kalashasya mukhe vishnuh kanthe rudrah samashritah.
Muule tatra sthito brahma madhye matriganah smritah..

Kuxautu sagarah sarve sapta dviipa vasundharah.
Rigvedotha yajurvedah samavedohyatharvanah..

Angaishcha sahitah sarve kalashantu samashritah.
Atra gayatrii savitrii shanti pushtikarii tatha..

Ayantu deva puujartham abhishekartha siddhaye..

Om sitasite sarite yatra sangathe tatraplutaso divamutpatanti.
Ye vaitanvam visrajanti dhiiraste janaso amritattvam bhajanti..

.. Kalashah Prarthanah..

Kalashah kiirtimayushyam pragyam medham shriyam balam.
Yogyatam papahanim cha punyam vriddhim cha sadhayeth..

Sarva tiirthamayo yasmath sarva devamayo yatah.
Athah haripriyosi tvam puurnakumbham namoastute..

Kalashadevatabhyo namah.
Sakala puujarthe axatanh samarpayami..

.. Mudra..
(Show mudras as you chant )

Nirviishi karanarthe tarxa mudra.
Amriti karanarthe dhenu mudra.
Pavitrii karanarthe shankha mudra.
Sanraxanarthe chakra mudra.
Vipulamaya karanarthe meru mudra.

13 Shankha Puujana
(Pour water from kalasha to shankha add gandha flower)

Shankham chandrarka daivatam madhye varuna devatam.
Prishthe prajapatim vindyadh agre ganga sarasvatiim..

Tvam pura sagarotpanno vishnuna vidhritah kare.
Namitah sarva devaishcha panchajanyam namo.astute..

Panchajanyaya vidmahe.  pavamanaya dhiimahi.
Tanno shankhah prachodayath..

Shankha devatabhyo namah.
Sakala puujarthe axatanh   samarpayami..

14 Ghantarchanaa
(Pour drops of water from shankha on top of the bell apply gandha flower)

Agamarthantu devanam gamanarthantu raaxasam.
Kuru ghantaravam tatra devatavahana lanchhanam..

Gyanathoagyanatovapi kansya ghantanh  navadayeth.
Raxasanam pishachanam taddeshe vasatirbhaveth.
Tasmath sarva prayatnena ghantanadam prakarayeth.

Ghanta devatabhyo namah.
Sakala puujarthe axatanh samarpayami..

(Ring the ghanta)

15 Atmashuddhi
(Sprinkle water from shankha on puuja items and devotees)

Apavitro pavitro va sarva avasthangatopi va.
Yah smareth pundariikaxam sah bahyabhyantarah shuchih..

16 Navagraha Ashta Evam Chaturdala Devata Puujana

.. Navagraha Devata Puujana..
(Begin at east go clockwise)

Akrishnenangiiraso hiranyastupah savita trishtuph
Suuryavahane viniyogah..

Hiranyayena savitaratainh devo yati bhuvanani pashyanh..

Suuryaya namah.
Suuryam avahayami..

Apyayasveti gautamah somo gayatri chandravahane viniyogah..

Om apyayasvasametute vishvatah somavrishnamh
Bhava vajasya sanghade.
Chandraya namah.
Chandram avahayami..

Agni muurddha viruupangarako gayatri angarakavahane viniyogah..

Om agnimuurdhadivah kakutpatih prithivya ayamh.
Apamretamsi jinvati.
Angarakaya namah.
Angarakam avahayami..

Udbhuddadvam saumyo budhah trishtuph budhavahane viniyogah..

Om udbhuudyadvam samanasah sakhayah samagni vindvam bahavah
Saniilah dadhikramagni mashasancha deviimindravato vasanihvayevah.

Budhaya namah.
Budham avahayami..

Brihaspate ghritsamadho brihaspati trishtuph brihaspatyavahane viniyogah..

Om brihaspate ati yadaryo arhadyumadvibhati kratumajjanesha.
Yaddiidayachchhavasa ritaprajata tadasmasu dravinam dhehi chitramh..

Brihaspataye namah.
Brihaspatim avahayami..

Shukrante bharadvajah shukrah trishtuph shukravahane viniyogah..

Om shukrante anyadya jatante anyadvishurushe ahani daurivasi
Vishvahimaya avasi svadhvo bhadrate puushannihiratirastu

Shukraya namah.
Shukram avahayami..

Shamagniririmbirah shanaishchara ushnikh shanyavahane viniyogah..
Om shamagniragnibhih karashchanna tapatu suuryah
Shamavato vatvarapa apasridhah

Shanaishcharaya namah.
Shanaishcharam avahayami..

Kayano vamadevo rahurgayatri rahu avahane viniyogah..

Om kayanashchitra abhuuvaduutii sadavridhah sakha.
Kaya shachishtayaavrita..

Rahave namah.
Rahum avahayami..

Ketum krinvanh madhushchandah keturgayatri ketvavahane viniyogah..

Om ketum krinvanh ketave pesho marya apeshase.
Samushadbhirajayatha..
Ketave namah.
Ketum avahayami..

.. Ashtadala Devata Puujana..

Om indraya namah.
Agnaye namah.
Yamaya namah.
Nairitaye namah.
Varunaya namah.
Vayave namah.
Kuberaya namah.
Iishanaya namah.

.. Chaturdala Devata..

Om ganapataye namah.
Om durgayai namah.
Om xetrapalaya namah.
Om vasoshpataye namah.

Ravyadi navagraha ashtadala chaturdaleshu
Sthita sarvadevatabhyo namah..

Dhyayami.
Dhyanam samarpayami..

Avahanam samarpayami.
Asanam samarpayami..

Padyam samarpayami.
Arghyam samarpayami..

Achamaniiyam samarpayami.
Snanam samarpayami..

Vastram samarpayami.
Yagyopaviitam samarpayami..

Gandham samarpayami.
Dhuupam aghrapayami..

Diipam darshayami.
Naivedyam nivedayami..

Mantrapushpam samarpayami.
Sakala puujarthe axatanh samarpayami..

Yasya smritya cha namnoktya tapah puuja kriyadishu.
Nyuunam sampuurnatam yadi sadyo vande tamachyutamh..
(Achyuta is that lord who is blemishless.
when we think of him or utter his name, any blemishes in our tapa (penance), puja (worship)
or kriya (actions), will be removed and our  actions become pure)

Anaya puujaya navagrahadi devata priyatamh..

17 Shath Patra Puuja
( Put tulasi leaves or axatas in empty vessels)

Vayavye arghyam.
Nairitye padyam.
Iishanye achamaniiyam.
Agneye madhuparkam.
Puurve snaniyam.
Pashchime punarachamanam.

18 Panchamrita puuja
( Put tulasi leaves or axatas in vessels )

Xiire govindaya namah.
(Keep milk in the centre)

Dadhini vamanaya namah.
(curd facing east)

Ghrite vishnave namah.
(ghee to the south)

Madhuni madhusuudhanaya namah.
(Honey to west)

Sharkarayam achyuthaya namah.
(sugar to north)

19 Mandapa Dvara Puuja

Puurvadvare dvarashriyai namah.
Jayaya namah.
Vijayaya namah.
Daxinadvare dvarashriyai namah.
Nandaya namah.
Sunandaya namah..

Pashchimadvare dvarashriyai namah.
Balaya namah.
Prabalaya namah..

Uttaradvare dvarashriyai namah.
Kumudaya namah.
Kumudaxaya namah..

Madhye nava ratnakhachita divya sinhasanasyopari
Shree anantapadmanabha svamine namah..
Dvarapalaka puujam samarpayami..

20 Piitha Puuja

Piithasya adhobhage adhara shaktyai namah..
Kuurmaya namah..
Daxine xiirodadhiye namah.
Simhaya namah..
Simhasanasya agneya kone varahaya namah..
Nairitya kone gyanaya namah..
Vayavya kone vairagyaya namah..
Iishanya kone aishvaryaya namah..
Puurva dishe dharmaya namah..
Daxina dishe gyanaya namah..
Pashchima dishe vairagyaya namah..
Uttara dishe anaishcharaya namah..
Piitha maddhye muulaya namah..
Nalaya namah..
Patrebhyo namah..
Kesarebhyo namah..
Karnikayai namah..
Karnika madhye sam sattvaya namah..
Ram rajase namah..
Tam tamase namah..

Suuryamandalaya namah..
Suuryamandaladhipataye brahmane namah..
Somamandalaya namah..
Somamandaladhipataye vishnave namah..
Vahnimandalaya namah..
Vahnimandaladhipataye iishvaraya namah..

Shree anantapadmanabhaaya namah.
Piitha puujam samarpayami..

21 Digpalaka Puuja
(Start from east of kalasha or deity)

Indraya namah..
Agnaye namah..
Yamaya namah..
Nairitaye namah..

Varunaya namah..
Vayavye namah..
Kuberaya namah..
Iishanaya namah..

Iti digpalaka puujam samarpayami..

22 Prana Pratishtha

(Hold flowers/axata in hand)
Dhyayeth satyamh gunatiitam gunatraya samanvitam
Lokanatham trilokesham kaustubhabharanam harimh.
Niilavarnam piitavasam Shreevatsa padabhushitam
Gokulanandam brahmadhyairapi puujitamh..

(Hold flowers/axata in hand)
Om asya Shree prana pratishthapana maha mantrasya
Brahma vishnu maheshvara rishayah
Righyajursamatharvani chhandansi prana shaktih
Para devata am biijam hriim shaktih krom kiilakam
Asyam muurtau srimad ananta prana pratishtha siddhyarthe jape viniyogah..

.. Karanyasah..

Am angushthabhyam namah..
Hriim tarjaniibhyam namah..
Kraum madhyamabhyam namah..
Am anamikabhyam namah..
Hriim kanishthikabhyam namah..
Kraum karatalakaraprishthabhyam namah..

.. Anganyasah..

Am hridayaya namah..
Hriim shirase svaha..
Kraum shikhayai vaushath..
Am kavachaya hum..
Hriim netratrayayavaushath..
Kraum astraya phath..

.. Bhuurbhuvasvaromh..

Am hriim kraum kraum hriim am
Ya ra la va sha sha sa ha
Om aham sah soham soham aham sah.

Asyam muurte prana tishthantuh
Asyam muurte jiiva tishthantu
Asyam muurte sarvendriyani manastvath chaxuh
Shrotra jihva ghranaih vakvani padapayopasthani
Prana apana vyana udana samana atragatya
Sukhena sthiram tishthantu svaha.

Asuniite punarasmasu chaxuvah punah pranamihiino
Dehibhogam joxashyema suuryamuchcharantu manumate
Mridayana svasti amritam vai prana amritamapah prananeva
Yatha sthanam upahvayeth..

Svaminh  sarva jagannatha yavatpuujavasanakamh.
Tavatva priitibhavena bimbesminh kalashesminh..
Pratimayam sannidhim kuru..

23 Dhyanam

Om Om (repeat 15 times)

Om shantakaram bhujagashayanam padmanabham suresham
Vishvadharam gaganasadriasham meghavarnam shubhangamh.
Laxmiikantam kamalanayanam yogihridhyanagamyam
Vandevishnum bhavabhayaharam sarvalokaikanathamh..
(You can add more related shlokas)

24 Avahanam

(Hold flowers in hand)

Om sahasrashiirsha purushah sahasraxah sahasrapath.
Sa bhuumim vishvato vritva atyatishthadhdashangulamh..

Agachchhananta devesha tejorashe jagatpate.
Kriyamanam maya puujam grahana surasattame..

Om hiranyavarnam hariniim suvarnarajatasrajamh.
Chandram hiranmayiim laxmiim jatavedo ma avaha..

Shree laxmii sahita Shree anantapadmanabha
Sangaya saparivaraya sayudhaya sashaktikaya namah.
Shree laxmii sahita Shree anantapadmanabham sangam
Saparivaram sayudham sashaktikam avahayami..

(Offer flowers to lord)

Avahito bhava.
Sthapito bhava.
Sannihito bhava.
Sanniruddho bhava.
Avakunthitho bhava.
Supriito bhava.
Suprasanno bhava.
Sumukho bhava.
Varado bhava.
Prasiida prasiida..
(Show mudras to lord)

25 Asanam

Purusha evedagam sarvamh yadhbhuutam yachchha bhavyamh.
Utamritatvasyeshanah yadannenatirohati..

Anantaya namastestu sahasra shirase namah.
Namostu padmanabhaya nagadhipataye namah..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Asanam samarpayami..

(Offer flowers/axathas)

Tam ma avaha jatavedo laxmiimanapagaminiimh.
Yasyam hiranyam vindeyam gamashvam purushanahamh..

26 Padyam
(Offer water)

Etavanasya mahima ato jyayaganshcha puurushah.
Padoasya vishva bhuutani tripadasyamritam divi..

Ananta devadevesha purana purushotthama.
Padyam grihana bhagavan gandhapushpaxatairyutam.

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Padoyo padyam samarpayami..

Ashvapuurvam rathamadhyam hastinadapramodiniimh.
Shriyam deviimupahvaye Shreerma devii jushatamh..
Padoyo padyam samarpayami..

27 Arghyam
(Offer water)

Tripaduurdhva udaitpurushah pado.asyehabhavatpunah.
Tato vishvanvyakramath sashananashane abhi..

Ananta devadevesha ananta phaladayaka.
Ananta muurte vishwatmanh  grahanarghyam namostute..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Arghyam samarpayami..

Kansosmi tam hiranyaprakaramardram jvalantiim triptam tarpayantiimh.
Padmesthitam padmavarnam tvamihopahvaye shriyamh..
Arghyam samarpayami..

28 Achamaniiyam
(Offer water or axatha/ leave/flower)

Tasmadviradajayata virajo adhi puurushah.
Sa jato atyarichyata pashchadhbhuumitatho purah..

Karpuura vasitam toyam mandakinyah samahritamh.
Achmyatam jagannatha mayadhattam hi bhaktithah..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Achamaniiyam samarpayami..

Chandram prabhasam yashasa jvalantiim shriyam loke devajushtamudaramh.
Tam padminiimiim sharanamaham prapadye alaxmiirme nashyatam tvam vrine..

Achamaniiyam samarpayami..

29 Snanam

Yatpurushena havisha deva yagyamatanvata.
Vasanto asyasiidajyamh griishma idhmashsharaddhavih..

Gangacha yamunashchaiva narmadashcha sarasvati.
Tapi payoshni revacha tabhyah snanarthamahritam..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Malapakarsha snanam samarpayami..

Adityavarne tapaso.adhijato vanaspatistava vrixo.atha bilvah.
Tasya phalani tapasanudantumayantarayashcha bahya alaxmiih..

29. 1 Panchamrita Snanam

29. 1. 1 Paya Snanam (Milk Bath)

Om apyaya sva svasametute.
Vishvatah somavrishnyam bhavavajasya sangadhe..

Surabhestu samutpannam devanam api durlabhamh.
Payo dadami devesha snanartham pratigrihyatamh..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Paya snanam samarpayami..

Payah snananantara shuddhodaka snanam samarpayami..
Sakala puujarthe axatanh   samarpayami..

29. 1. 2 Dadhi Snanam (Curd Bath)

Om dadhikravano akarisham jishnorashvasyavajinah.
Surabhino mukhakarath prana ayunshitarishath..

Chandra mandala samkasham sarva deva priyam hi yath.
Dadhi dadami devesha snanartham pratigrihyatamh..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Dadhi snanam samarpayami..

Dadhi snananantara shuddhodaka snanam samarpayami..
Sakala puujarthe axatanh   samarpayami..

29. 1. 3 Ghrita snanam (Ghee Bath)

Om ghritam mimixe ghritamasya yonirghrite shrito ghritamvasyadhama
Anushthadhamavaha madayasva svahakritam vrishabha vaxihavyam..

Ajyam suranam aharam ajyam yagyeya pratishthitamh.
Ajyam pavitram paramam snanartham pratigrihyata..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Ghrita snanam samarpayami..

Ghrita snananantara shuddhodaka snanam samarpayami..
Sakala puujarthe axatanh samarpayami..

29. 1. 4 Madhu Snanam (Honey Bath)

Om madhuvata ritayathe madhuxaranti sindhavah madhvinah santoshvadhiih
Madhunakta muthoshaso madhumatvarthivam rajah madhudyau rastunah pita
Madhumanno vanaspatirmadhumam astu suuryah madhviirgavo bhavantunah..

Sarvaushadhi samutpannam piiyusha sadrisham madhu.
Snanartante maya dattam grihana parameshvara..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Madhu snanam samarpayami..

Madhu snananantara shuddhodaka snanam samarpayami..
Sakala puujarthe axatanh   samarpayami..

29. 1. 5 Sharkara Snanam (Sugar Bath)

Om svaduh pavasya divyaya janmane svadudarindraya suhaviitu namne.
Svadurmitraya varunaya vayave brihaspataye madhuma adabhyah..

Ixu dandath samutpanna rasyasnigdha tara shubha.
Sharkareyam maya datta snanartham pratigrihyatam..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Sharkara snanam samarpayami..

Sharkara snananantara shuddhodaka snanam samarpayami..
Sakala puujarthe axatanh  samarpayami..

29. 2 Gandhodaka Snanam (Sandlewood Water Bath)

Om gandhadvaram duradharsham nitya pushpam kariishiniim.
Iishvariim sarva bhuutanam tvami hopahvaye shriyam..

Hari chandana sambhuutam hari priiteshcha gauravath.
Surabhi priya govinda gandha snanaya grihyatam..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Gandhodaka snanam samarpayami..
Sakala puujarthe axatanh samarpayami..

29. 3 Abhyanga Snanam (Perfumed Oil Bath)

Om kanikradajvanusham prabhruvana iyathirvachamariteva navam.
Sumangalashcha shakune bhavasi matva kachidabhibhavishvya vidata..

Abhyangartham mahiipala tailam pushpadi sambhavam.
Sugandha dravya sammishram sangrihana jagatpate..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Bbhyanga snanam samarpayami.
Sakala puujarthe axatanh samarpayami..

29. 4 Angodvartanakam (To Clean the Body)

Angodvartanakam deva kastuuryaadi vimishritam.
Lepanartham grihanedam haridra kunkumairyutam..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Angodvartanakam samarpayami..
Sakala puujarthe axatanh samarpayami..

29. 5 Ushnodaka Snanam (Hot Water Bath)

Nana tiirtha dahritam cha toyamushnam mayakritam.
Snanartham cha prayashchami sviikurushva dayanidhe..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Ushnodaka snanam samarpayami..
Sakala puujarthe axatanh samarpayami..

29. 6 Shuddhodaka Snanam (Pure Water Bath)
Sprinkle water all around

Om apohishta mayo bhuvah.
Tana uurje dadhatana.
Maheranaya chaxase.
Yovah shivatamorasah tasyabhajayate hanah.
Ushatiiriva matarah.
Tasma arangamamavo.
Yasya xayaya jinvadha.
Apo jana yathachanah..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Shuddhodaka snanam samarpayami..
Sakala puujarthe axatanh samarpayami..
(After sprinkling water around throw one tulasi leaf to the north)

30 Maha Abhishekah
(Sound the bell pour water from kalasha)

30. 1 Purusha Suukta

Om sahasrashiirsha purushah sahasraxah sahasrapath.
Sa bhuumim vishvato vritva atishthad dashangulamh.. 01..

Purusha evedam sarvam yad bhuutam yaccha bhavyamh.
Utamritatvasyeshanah yadannenatirohati.. 02..

Etavanasya mahima atojyayamsh cha puurushah.
Padoasya vishva bhuutani tripadasyamritam divi.. 03..

Tripaduurdhva udaitpurushah pado.asyehabhavath punah.
Tato vishvanh vyakramath sashananashane abhi.. 04..

Tasmad viradajayata virajo adhi puurushah.
Sajato atyaricyata pashchadh bhuumi mathopurah.. 05..

Yat purushena havisha deva yagyamatanvata.
Vasanto asyasiid ajyam griishma idhmah sharaddhavih.. 06..

Saptasyasanparidhayah trih sapta samidhah kritah.
Deva yad yagyam tanvana abadhnanpurusham pashum.. 07..

Tam yagyam barhishi prauxanh  purusham jatamagratah.
Tena deva ayajanta sadhya rishayash cha ye.. 08..

Tasmad yagyat sarvahutah sambhritam prishadajyam.
Pashuun tamsh chakre vayavyan aranyan gramyash cha ye.. 09..

Tasmadyagyatsarvahuta richah samani jagyire.
Chandamsi jagyire tasmadh yajustasmad ajayata.. 10..

Tasmadashva ajayanta yeke chobhayadatah.
Gavoha jagyire tasmath tasmajjata ajavayah.. 11..

Yatpurusham vyadadhuh katidha vyakalpayanh.
Mukham kimasya kaubahuu kauuruu pada uchyete.. 12..

Brahmanoasya mukhamasiidh  bahuu rajanyah kritah.
Uuruu tadasya yadvaishyah padbhyam shuudro ajayata.. 13..

Chandrama manaso jatah chaxoh suuryo ajayata.
Mukhadindrash chagnish cha pranadvayur ajayata.. 14..

Nabhya asiidantarixam shiirshno dyauh samavartata.
Padbhyam bhuumir dishah shrotrath tatha lokam akalpayanh.. 15..

Vedahametam purusham mahantamh adityavarnam tamasastu pare.
Sarvani ruupani vichitya dhiirah namani kritva.abhivadanh yadaste.. 16..

Dhata purastadyamudajahara shakrah pravidvanpradishashchatastrah.
Tamevam vidyanamrita iha bhavati nanyah pantha ayanaya vidyate.. 17..

Yagyena yagyamayajanta devah tani dharmani prathamanyasanh.
Teha nakam mahimanah sachanta yatra puurve sadhyah santi devah..18..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Purushasuuktena snanam samarpayami..

30. 2 Shree Suukta

Hiranyavarnam hariniim suvarnarajatasrajamh.
Chandram hiranmayiim laxmiim jatavedo ma avaha.. 1..

Tam ma avaha jatavedo laxmiimanapagaminiimh.
Yasyam hiranyam vindeyam gamashvam purushanahamh.. 2..

Ashvapuurvam rathamadhyam hastinadapramodiniimh.
Shriyam deviimupahvaye Shreerma devii jushatamh.. 3..

Kansosmi tam hiranyaprakaramardram jvalantiim triptam tarpayantiimh.
Padmesthitam padmavarnam tamihopahvaye shriyamh.. 4..

Chandram prabhasam yashasa jvalantiim shriyam loke devajushtamudaramh.
Tam padminiimiim sharanamaham prapadye.alaxmiirme nashyatam tvam vrine..5..

Adityavarne tapaso.adhijato vanaspatistava vrixo.atha bilvah.
Tasya phalani tapasanudantumayantarayashcha bahya alaxmiih.. 6..

Upaitu mam devasakhah kiirtishcha manina saha.
Pradurbhuuto.asmi rashtre.asminh  kiirtimriddhim dadatu me.. 7..

Xutpipasamalam jyeshthamalaxmiim nashayamyahamh.
Abhuutimasamriddhim cha sarvam nirnudame grihath.. 8..

Gandhadvaram duradharsham nityapushtam kariishiniimh.
Ishvariim sarvabhuutanam tvamihopahvaye shriyamh.. 9..

Manasah kamamakuutim vachah satyamashiimahi.
Pashuunam ruupamannasya mayi Shreeh shrayatam yashah.. 10..

Kardamena prajabhuuta mayi sambhavakardama.
Shriyam vasaya me kule mataram padmamaliniimh.. 11..

Apah srijantu snigdhani chikliitavasame grihe.
Nichadeviim mataram shriyam vasaya me kule.. 12..

Ardram pushkariniim pushtim suvarnam hemamaliniimh.
Suuryam hiranmayiim laxmiim jatavedo ma avaha.. 13..

Ardram yah kariniim yashtim pingalam padmamaliniimh.
Chandram hiranmayiim laxmiim jatavedo ma avaha.. 14..

Tam ma avaha jatavedo laxmiimanapagaminiimh.
Yasyam hiranyam prabhuutam gavodasyo.ashvanvindeyam purushanahamh.. 15..

Yah shuchih prayato bhuutva juhuyadajyamanvahamh.
Suuktam panchadasharcham cha Shreekamah satatam japeth.. 16..

Padmanane padma uuruu padmaxii padmasambhave.
Tanmebhajasi padmaxii yena saukhyam labhamyahamh.. 17..

Ashvadayii godayii dhanadayii mahadhane.
Dhanam me jushatam devi sarvakamanshcha dehi me.. 18..

Padmanane padmavipadmapatre padmapriye padmadalayataxi.
Vishvapriye vishvamanonukuule tvatpadapadmam mayi sannidhatsva.. 19..

Putrapautram dhanam dhanyam hastyashvadigaverathamh.
Prajanam bhavasi mata ayushmantam karotu me.. 20..

Dhanamagnirdhanam vayurdhanam suuryo dhanam vasuh.
Dhanamindro brihaspatirvarunam dhanamastu te.. 21..

Vainateya somam piba somam pibatu vritraha.
Somam dhanasya somino mahyam dadatu sominah.. 22..

Nakrodho na cha matsaryam na lobho nashubha matih..
Bhavanti kritapunyanam bhaktanam Shreesuuktam japeth.. 23..

Sarasijanilaye sarojahaste dhavalataram shukagandhamalyashobhe.
Bhagavati harivallabhe manogye tribhuvana bhuutikari prasiida mahyamh.. 24..

Vishnupatniim xamadeviim madhaviim madhavapriyamh.
Laxmiim priyasakhiim deviim namamyachyutavallabhamh.. 25..

Mahalaxmii cha vidmahe vishnupatnii cha dhiimahi.
Tanno laxmiih prachodayath.. 26..

Shreevarcha svamayushyamarogya mavidhach chhobhamanam mahiiyate.
Dhanyam dhanam pashum bahuputralabham shatasamvatsaram diirghamayuh.. 27..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Shree suukta snanam samarpayami..

30. 3 Vishnu Suukta

Ato deva avantuno yato vishnur vichakrame.
Prithivyah sapta dhamabhih..

Idam vishnur vichakrame tredha nidadhe padamh.
Samuudhamasya pagumsure..

Triini pada vichakrame vishnur gopa adabhyah.
Tato dharmani dharayanh..

Vishnoh karmani pashyata yato vratani paspashe.
Indrasya yujyah sakha..

Tad vishnoh paramam padam sada pashyanti suurayah.
Diviiva chaxuratatamh..

Tad vipraso vipanyavo jagruvam sahsamindhate.
Vishnor yat paramam padam..

Devashya tva savituh prasaveshvinor bhahubhyam puushno hastabhyamh
Agneystejasa suuryashcha archasendrasyam indriyenabhishijnchami..

Balaya shriyai yashasennadhyaya amrutabhisheko astu.
Shantih pushtih tushtih cha astu..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Maha abhisheka snanam samarpayami..

31 Pratishthapana

Om namo anantapadmanabhaya.. (repeat 12 times)

Om tadastu mitra varuna tadagne samyorashmabhyamidamestushastam.
Ashiimahi gadamuta pratishtham namo dive brahate sadhanaya..

Om grihavai pratishthasuuktam tath pratishtita tamaya vacha.
Sham stavyam tasmadyadyapiduura iva pashuunh labhate grihanevai..
Nanajigamishati grihahi pashuunam pratishtha pratishtha..

Om Shree anantapadmanabhaya sangaya saparivaraya sayudhaya sashaktikaya namah.
Shree anantapadmanabha sangam saparivaram sayudham sashaktikam avahayami..
Shree laxmii sahita Shree anantapadmanabhaya namah..
Supratishthamastu..

32 Vastra
(Offer two pieces of cloth for the lord)

Om tam yagyam barhishi prauxanh purusham jatamagratah.
Tena deva ayajanta sadhya rishayashcha ye..

Om upaitu mam devasakhah kiirtishcha manina saha.
Pradurbhuuto.asmi rashtresminh kiirtimriddhim dadatu me..

Tapta kanchana samkasham piitambaram idam hare.
Samgrihana jagannatha anantapadmanabha namo.astute..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Vastrayugmam samarpayami..

33 Shree Maha Laxmii Puuja

33. 1 Kanchuki

Navaratnabhirdadham sauvarnaishchaiva tantubhih.
Nirmitam kanchukiim bhaktya grahana parameshvarii..

Om Shree maha laxmye namah.
Kanchukiim samarpayami..

33. 2 Kanta Suutra

Mangalya tantumanibhih muktaishchaiva virajitam.
Saumangalyabhivridhyartham kanthasuutram daddamite..

Om Shree maha laxmye namah.
Kanthasuutram samarpayami..

33. 3 Tadapatrani

Tadapatrani divyani vichitrani shubhani cha.
Karabharanayuktani matastatpratigrahyatam..
Om Shree maha laxmye namah tadapatrani samarpayami..

33. 4 Haridra

Haridra ranjite devi sukha saubhagya dayinii.
Haridrante pradasyami grahana parameshvari..

Om Shree maha laxmye namah.
Haridra samarpayami..

33. 5 Kunkuma

Kunkumam kamadam divyam kaminii kama sambhavam.
Kunkumarchite devi saubhagyartham pratigrihyatam..

Om Shree maha laxmye namah.
Kunkumam samarpayami..

33. 6 Kajjala

Suniila bhramarabhasam kajjalam netra mandanam.
Mayadattamidam bhaktya kajjalam pratigrihyatam..

Om Shree maha laxmye namah.
Kajjalam samarpayami..

33. 7 Sinduura

Vidyuth krishanu sankasham japa kusumasannibham.
Sinduurante pradasyami saubhagyam dehi me chiram..

Om Shree maha laxmye namah.
Sinduuram samarpayami..

33. 8 Nana Abharana

Svabhava sundarangi tvam nana ratna yuthaani cha.
Bhuushanani vichitrani priityartham pratigrihyatam..

Om Shree maha laxmye namah.
Nana abharanani samarpayami..

33. 9 Nana Parimala Dravya

Nana sugandhikam dravyam chuurniikritya prayatnatah.
Dadami te namastubhyam priityartham pratigrihyatam..

Om Shree maha laxmye namah.
Nana parimala dravyam samarpayami..

34 Yagyopaviita

Tasmadyagyatsarvahutah sambhritam prishadajyamh.
Pashuuganstaganshchakre vayavyanh  aranyanh  gramyashchaye..

Xutpipasamalam jyeshthamalaxmiim nashayamyahamh.
Abhuutimasamriddhim cha sarvam nirnudame grihath..

Brahma vishnu maheshashcha nirmitam brahmasuutrakam.
Yagyopaviitam taddanath priiyatam kamalapatih..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Yagyopaviitam samarpayami..

35 Abharanam Hasta Bhuushanam

Grihana nanabharanani anantapadmanabha nirmitani.
Lalata kanthottama karna hasta nitamba hastanguli bhuushanani..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Abharanani samarpayami..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Hasta bhuushanam samarpayami..

36 Gandha

Tasmadyagyatsarvahutah richah samani jagyire.
Chhandagumsi jagyire tasmath yajustasmadajayata..

Gandhadvaram duradharsham nityapushtam kariishiniimh.
Ishvariim sarvabhuutanam tamihopahvaye shriyamh..

Gaurochana chandana devadaru karpuura krishnagaru nagarani.
Kasturika keshara mishritani yathochitam anantamayarpitani..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Gandham samarpayami..

37 Nana Parimala Dravya

Om ahiraiva bhogyeh paryeti bahum jaya hetim paribhadamanah.
Hastagyo vishvavayunani vidvanhpumaspramansam paripatu vishvatah..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Nana parimala dravyam samarpayami..

38 Axata

Tasmadashva ajayanta ye ke cho bhayadatah.
Gavo ha jagyire tasmath tasmajjata ajavayah..

Manasah kamamakuutim vachah satyamashiimahi.
Pashuunam ruupamannasya mayi Shreeh shrayatam yashah..

Shveta tundala sanyuktanh  kunkumena virajitanh.
Axatanh  grihyatam deva narayana namo.astute..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Axatanh samarpayami..

39 Pushpa

Malyadiini sugandhiini malyatadiini vaiprabho.
Maya hritani puujartham pushpani pratigrihyatam..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Pushpani samarpayami..

Tulasii kundamandara parijatambujaistathaa.
Panchabhirgrathita mala vaijayanti kathyate..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Vaijayantii mala samarpayami..

40 Nana Alankara

Kati suutangulii yecha kundale mukutam tatha.
Vanamalam kaustubham cha grihana purushottama..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Nana alankaran samarpayami..

41 Athangapuuja

Om matsyaya namah.
Padau puujayami..

Om kuurmaya namah.
Janunii puujayami..

Om varahaya namah.
Uuruun puujayami..

Om narasimhaya namah.
Katim puujayami..

Om vamanaya namah.
Udaram puujayami..

Om parashuramaya namah.
Hridayam puujayami..

Om ramaya namah.
Kantam puujayami..

Om krishnaya namah.
Bahuun puujayami..

Om buddhaya namah.
Chaxushiin puujayami..

Om kalkine namah.
Shirah puujayami..

Om Shreemad anantaya namah.
Sarvaangani puujayami..

41.1 Atha Granthi Puujaa

Om anantaya namah.
Prathama granthim puujayaami.

Om kapilaya namah.
Dwitiiya granthim puujayaami.

Om nagadhipataye namah.
Tratiiya granthim puujayaami.

Om sheshaya namah.
Chaturtha granthim puujayaami.

Om talakaya namah.
Panchama granthim puujayaami.

Om kamapalaya namah.
Shashtha granthim puujayaami.

Om halayudhaya namah.
Saptama granthim puujayaami.

Om shirah panaye namah.
Ashtama granthim puujayaami.

Om balabadraya namah.
Navama granthim puujayaami.

Om musaline namah.
Dashama granthim puujayaami.

Om achyutaya namah.
Ekadasha granthim puujayaami.

Om kalanataya namah.
Dvaadasha granthim puujayaami.

Om sahasraphanamanibhuushitaya namah.
Trayodasha granthim puujayaami.

Om sahasrashirase namah.
Chaturdasha granthim puujayaami.

42 Atha Pushpa Puuja

Om krishnaya namah.
Karaviira pushpam samarpayami..

Om brahmane namah.
Jajii pushpam samarpayami..

Om bhaskaraya namah.
Champaka pushpam samarpayami..

Om shivaya namah.
Vakula pushpam samarpayami..

Om vishnave namah.
Shatapatra pushpam samarpayami..

Om haraye namah.
Kalhara pushpam samarpayami..

Om sheshaya namah.
Sevantika pushpam samarpayami..

Om sarvavyapine namah.
Mallika pushpam samarpayami..

Om iishwaraya namah.
Iruvantika pushpam samarpayami..

Om vishwaruupaya namah.
Girikarnika pushpam samarpayami..

Om mahakayaya namah.
Athasii pushpam samarpayami..

Om srishti sthityantakaya namah.
Parijata pushpam samarpayami..

Om anantaya namah.
Punnaga pushpam samarpayami..

Om srimad ananta padmanabhaya namah.
Kunda pushpam samarpayami..

43 Atha Patra Puuja

Om jagannataya namah.
Tulasii patram samarpayami..

Om varahaya namah.
Jajii patram samarpayami..

Om dharaniidharaya namah.
Champaka patram samarpayami..

Om mukundaya namah.
Bilva patram samarpayami..

Om sahasraxaya namah.
Duurvayugmam samarpayami..

Om achanchalaya namah.
Sevantika patram samarpayami..

Om krishnaya namah.
Maruga patram samarpayami..

Om vishnave namah.
Davana patram samarpayami..

Om shivaya namah.
Karaviira patram samarpayami..

Om bhaskaraya namah.
Vishnu kranti patram samarpayami..

Om trimuurtaye namah.
Machi patram samarpayami..

Om padmanabhaya namah.
Mallika patram samarpayami..

Om madhusuudanaya namah.
Iruvantikaa patram samarpayami..

Om sarvavyapine namah.
Apamarga patram samarpayami..

Om Shreemad anantaya namah.
Parijata patram samarpayami..

44 Nama Puuja

Om keshavaya namah.
Om narayanaya namah.
Om madhavaya namah.
Om govindaya namah.
Om vishnave namah.
Om madhusuudanaya namah.
Om trivikramaya namah.
Om vamanaya namah.
Om Shreedharaya namah.
Om hrishiikeshaya namah.
Om padmanabhaya namah.
Om damodaraya namah.
Om sankarshanaya namah.
Om vasudevaya namah.
Om pradyumnaya namah.
Om aniruddhaya namah.
Om purushottamaya namah.
Om adhoxajaya namah.
Om narasinhaya namah.
Om achyutaya namah.
Om janardanaya namah.
Om upendraya namah.
Om haraye namah.
Om Shree krishnaya namah.
Om parashuramaya namah
Om ramaya namah.
Om buddhaya namah.
Om kalkine namah
Om Shree ananta padmanabhaya namah.
Nama puujam samarpayami..

45 Laxmi Nama Puuja

Om mahalaxmyai namah.
Om kamalayai namah.
Om padmasanaayai namah.
Om somaayai namah.
Om chandikayai namah.
Om anaghayai namah.
Om ramayai namah.
Om pitambaradharinyai namah.
Om divyagandhanulepanayai namah.
Om suruupayai namah.
Om ratnadiiptayai namah.
Om vanchhitarthapradayinyai namah.
Om indirayai namah.
Om narayanayai namah.
Om kambu griivayai namah.
Om haripriyayai namah.
Om shubhadayai namah.
Om lokamatre namah.
Om daityadarpapaharinyai namah.
Om surasurapuujitayai namah.
Om maha laxmyai namah.
Laxmii nama puujam samarpayami..

46 Avarana Puuja

46. 1 Prathamavarana Puuja

Om narayanaya namah.
Om naraya namah.
Om achyutaya namah.
Om adimadhyanta shuunyaya namah.
Om vishnave namah.
Om haraye namah.
Om srishtisthitisamharakaya namah.
Om damodaraya namah
Shree padmanabha svamine namah.
Prathamavarana puujam samarpayami..

46. 2 Dvitiiyavarana Puuja

Om rigvedaya namah.
Om yajurvedaya namah.
Om samavedaya namah.
Om atharvana vedaya namah.
Om vahnimandalaya namah.
Om suuryamandalaya namah.
Om somaimandalaya namah.
Om Shree anantapadmanabha svamine namah.
Dvitiiyavarana puujam samarpayami..

46. 3 Tritiiyavarana Puuja

Om keshavaya namah.
Om narayanaya namah.
Om madhavaya namah.
Om govindaya namah.
Om vishnave namah.
Om madhusuudanaya namah.
Om trivikramaya namah.
Om vamanaya namah.
Om Shreedharaya namah.
Om hrishiikeshaya namah.
Om padmanabhaya namah.
Om damodaraya namah.
Om sankarshanaya namah.
Om vasudevaya namah.
Om pradyumnaya namah.
Om aniruddhaya namah.
Om purushottamaya namah.
Om adhoxajaya namah.
Om narasinhaya namah.
Om achyutaya namah.
Om janardanaya namah.
Om upendraya namah.
Om haraye namah.
Shree krishnaya namah.
Shree ananta padmanabha svamine namah.
Tritiiyavarana puujam samarpayami..

46. 4 Chaturthavarana Puuja

Om suuryaya namah.
Om somaya namah.
Om angarakaya namah.
Om budhaya namah.
Om brihaspataye namah.
Om shukraya namah.
Om shanaishcharaya namah.
Om rahave namah
Om ketave namah.
Om Shree ananta padmanabha svamine namah.
Chaturthaa.avarana puujam samarpayami..

46. 5 Panchamavarana Puuja

Om indraya namah.
Om agnaye namah.
Om yamaya namah.
Om nairitaye namah.
Om varunaya namah.
Om vayavye namah.
Om kuberaya namah.
Om iishanaya namah.
Om Shree ananta padmanabha svamine namah.
Panchamavarana puujam samarpayami..

46. 6 Shashthavarana Puuja

Om meshaya namah.
Om vrishabhaya namah.
Om mithunaya namah.
Om katakaya namah.
Om sinhaya
Om kanyayai namah.
Om tulayai namah.
Om vrishchikaya namah.
Om dhanushe namah.
Om makaraya namah.
Om kumbhaya namah.
Om miinaya namah.
Om Shree ananta padmanabha svamine namah.
Shashthavarana puujam samarpayami..

46. 7 Saptamavarana Puuja

Om brahmai namah.
Om maheshvaryai namah.
Om kaumaryai namah.
Om vaishnavyai namah.
Om varahyai namah.
Om narasinhayai namah.
Om chamundayai namah.
Om indranyai namah.
Om Shree ananta padmanabha svamine namah.
Saptamavarana puujam samarpayami..

46. 8 Ashtamavarana Puuja

Om matyasaya namah.
Om kuurmaya namah.
Om varahaya namah.
Om narasinhaya namah.
Om vamanaya namah.
Om parashuramaya namah.
Om ramaya namah.
Om krishnaya namah.
Om buddhaya namah.
Om kalkine namah.
Om Shree ananta padmanabha svamine namah.
Shtamavarana puujam samarpayami..

47 Katha

Ananta Chaturdashi Vrata – Story

When pandava kings were banished for 12 years from their kingdom, and were in the jungle, lord Krishna visits them.  Yudhishtira, the eldest among them asks lord Krishna an easy way out of all their difficulties. Lord Krishna says ‘yes there is a great vrata which destroys all your sins, removes all your difficulties, promotes your material prosperity and will give you eventually moksha (liberation). The vrata is called Ananata Padmanabha Vrata. This vrata needs to be done
A day prior to pournami (bhadrapada shukla chaturdashi) of the month of bhadrapada. In respect of protecting devotees this vrata is reputed to be the foremost.

Dharma raja (Yudhishtira) wants to know now who this ananta represents; whether he is aadishesha or taxaka, or Brahma. Lord Krishna replies that ananta is none other than he himself; ananta is the endless time. You can call him Hari, Vishnu, Krishna, Shiva, Surya, Aadishesha or Brahma. Having resided in the hearts of all creatures, and assuming different avatar for protecting the good and punishing the wicked, I am that parmeshwar himself. In me reside all the 14 lokas, 14 indras, 12 adityas, 11 rudras, 8 vasus, 7 rishis, the earth and the sky, rivers and mountains. Saying thus the lord displays his vishwarupa to dharma raja.

Overwhelmed at seeing the lord’s vishwaswaroopa, dharma raja wants to know more details of the vrata;
How to perform the vrata, what benefits one gets and who all have done this vrata earlier. The lord now pleased narrates him the story of this vrata which took place in kritayuga.

There was a Brahmin called sumanta born in vasishta gotra and who had married brigu’s daughter dheeksha. They had a charming daughter called susheela. When susheela was a young girl, she lost her mother. Her father married a woman called karkashe who was a hard hearted, quarrelsome, and termagant. She made the life of susheela miserable. In spite of these difficulties at home, susheela grew to be a fine lady ready to be married. When sumanta was worried over her marriage, there came to his house looking for a bride, a rishi called kaundinya. Sumanta gives his daughter to kaundinya rishi in marriage. With his wife being uncooperative,  he could give to his son in law as a marriage gift a little of fried wheat flour.

Kaundinya accompanied by his wife susheela travels and by afternoon reaches the bank of a river. That day being bhadrapada shukla chaturdashi many Brahmins and their wives who were wearing red dress, were worshipping ananta Padmanabha. Curious susheela approaches these ladies and asks them for details of the vrata. They say that the vrata is called Ananata vrata and the fruits are infinite (ananta); when susheela showed interest to do the vrata, they tell susheela the details as follows:

The vrata is to be performed on bhadrapada shukla chaturdashi. Having taken bath and wearing a clean dress, decorate the altar with devotion. Keep akalasha on the south of the altar in which you invite the lord. Keep 7 darbhas tied to each other to represent ananta. Keep a red thread with 14 knots on the altar. Worship lord with 14 varieties of flowers and 14 varieties of leaves. The Prasad for this vrata is atiras. Make 28 of them and serve them to Brahmans. Those attending should be given food and respect. Do this vrata for 14 years each year replacing the thread that was worn in the earlier year. 15th year do the udyapana (conclusion with donation of gifts to Brahmans).

Having listened to the narration with attention, faith and devotion, susheela performed the puja with those gathered there, distributed half of the fried wheat flour to Brahmans, wore the red thread and with the thoughts of ananta Padmanabha  accompanied her husband to his ashram. Because of the power of ananta vrata, kaundinya ashram acquired beauty and wealth. All his relatives were eagerly waiting to do the anantavrata.susheela had acquired an aura of brilliance.

One day kaundinya sees the red thread on susheela hand and asks for an explanation; in spite of her telling him the truth, in a fit of anger and jealousy, kaundinya forcibly removes the thread and throws in the fire. Susheela picks up the half burnt thread and immerses it in milk. his behavior proved very dear to kaundinya; pretty soon all his wealth was lost; his relatives desert him; his cattle died and he now knows that this was on account of his rudeness to ananta Padmanabha swami in the form of red thread.

Kaundinya leaves his house in search of ananta Padmanabha. Like ademented person enters the jungle and asks a mango tree full of mangoes, have you seen ananta Padmanabha swami? He goes further and asks a cow along with its calf the same question. A little further he meets a bullock to who he poses this question. His travel brings him near two lakes which were overflowing to whom he puts the same question. The next in line were a donkey and an elephant who could not answer his question. by now he was tired and heartbroken. he falls down there. lord in his infinite compassion comes there in the form an old Brahman, revives him and takes him to a palace where he shows him his four
Armed form along with mahalakshmi. Kaundinya praises the lord in many stotras. The lord please gives him three boons viz., removal of poverty, ability to follow dharma, mukti saubhagya.

Now kaundinya asks the lord about the strange sights he saw on the way to him. The lord explains. The man who was full of knowledge but did not teach his disciples and was useless became the mango tree. Although wealthy one who never ate himself and did not give to others as became this cow. The king who gave non productive lands as gifts is born now as a bullock. The two lakes which overflow are dharma and adharma. One who neglected his ancestors’ dharma has become an elephant. The donkey represents the person who condemned others and lived through unrighteous metheds.do this vrata for 14 years and I shall grant you a permanent place in the heavens.

Kaundinya returned home and did the puja with shraddha and bhakti. He lived a life of wealth and happiness. In the bygone days, sages like agastya, kings like janaka, sagara, dilipa, harischandra have done this vrata. You to do this vrita and all your troubles will be over. Listening to this the exiled king dharma raja also performed this vrita. One who hears this story or narrates it will be rid of all woes and difficulties and will acquire all kinds of wealth.

48 Ashtottarashatanama Puuja

Chant dhyana shlokas

Om Shreemad anantaya namah.
Om krishnaya namah.
Om achyutaya namah.
Om purushaya namah.
Om anantaya namah.
Om saxine namah.
Om yogaya namah.
Om gyanaya namah.
Om gyanapriyaya namah.

Om padmanabhaya namah.
Om purushottamaya namah.
Om prabhave namah.
Om iishvaraya namah.
Om adhoxajaya namah.
Om pavitraya namah.
Om mangalaya namah.
Om Shreegarbhaya namah.
Om prajapataye namah.

Om trivikramaya namah.
Om siddhaya namah.
Om ravanachedanaya namah.
Om mahaviiraya namah.
Om Shreevatsalaya namah.
Om dharmaya namah.
Om shrishtikartre namah.
Om santushtaya namah.
Om varahaya namah.

Om narayanaya namah.
Om puurnaya namah.
Om aushadhaya namah.
Om shashvataya namah.
Om Shreepataye namah.
Om vibhave namah.
Om jyeshthaya namah.
Om shreshthaya namah.
Om vikramine namah.

Om dhanvine namah.
Om medhaya namah.
Om adhiishaya namah
Om kratave namah.
Om kalaya namah.
Om vatsalaya namah.
Om vishwaya namah.
Om paratraye namah.
Om rudraya namah.

Om brahmane namah.
Om amritaya namah.
Om vedangaya namah.
Om chaturatmane namah.
Om bhoktre namah.
Om suchaye namah.
Om achanchalaya namah.
Om indraya namah.
Om haraye namah.

Om svargaya namah.
Om anantamuurtaye namah.
Om medhaya namah.
Om vedyaya namah.
Om darpagne namah.
Om mayaya namah.
Om mohaya namah.
Om suranandaya namah.
Om sagaraya namah.

Om tapase namah.
Om sinhaya namah.
Om mrigaya namah.
Om lokapalakaya namah.
Om sthitaya namah.
Om aushadhaya namah.
Om dikpalakaya namah.
Om dhanurdharaya namah.
Om ambujaya namah.

Om vakyaya namah.
Om gurave namah.
Om shobhanaya namah.
Om varashreshtaya namah.
Om sanvritaya namah.
Om sampradaya namah.
Om vahnaye namah.
Om vayuve namah.
Om shikharaya namah.

Om anekaya namah.
Om anartanaya namah.
Om Shreepadaya namah.
Om guhyaya namah.
Om ananta udaraya namah.
Om ananta thridayaya namah.
Om kamalaya namah.
Om darpagne namah.
Om anaatahastaya namah.

Om anantabahave namah.
Om anantamukhaya namah.
Om anantajihvaya namah.
Om ananta daunshtraya namah.
Om Shreepadaya namah.
Om shrotraya namah.
Om ananta chaxase namah.
Om ananta shirase namah.
Om mukutaya namah.

Om ambaraya namah.
Om abharanaya namah.
Om ayudhaya namah.
Om hriivallabhaya namah.
Om guptaya namah.
Om pushkaraya namah.
Om dhridaya namah.
Om swarnanabhaya namah.
Om anekamuurtaye namah.
Om Shree ananta padmanabhaya namah.

Iti ashtottara puujam samarpayami..

49 Dhuupam

Vanaspatyudbhavo divyo gandhadhyo gandhavuththama.
Anantapadmanabha mahipalo dhuupoyam pratigrihyatamh..

Yatpurusham vyadadhuh katidha vyakalpayanh.
Mukham kimasya kau bahuu kavuuruu padavuchyete..

Om Shree anantapadmanabhaya svamine namah.
Dhuupam aghrapayami..

50 Diipam

Sajyam trivarti samyuktam vahnina yojitum maya.
Grihana mangalam diipam trailokya timirapahamh..

Bhaktya diipam prayashchami devaya paramatmane.
Trahi mam narakath ghorath diipam jyotir namostute..

Brahmanosya mukhamasiith bahuu rajanyah kritah.
Uruu tadasya yadvaishyah padhbhyam shuudro ajayata..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Diipam darshayami..

51 Naivedyam

(Dip finger in water and write a square and ‘Shree’ mark inside the square. place naivedya on ‘Shree’. ;
remove lid and sprinkle water around the vessel; place in each food item one washed leaf/flower/axatha)

Om anantaya vidmahe.
Padmanabhaya dhiimahi.
Tanno vishnu prachodayath..

Om anantapadmanabhaya namah..
(Show mudras)

Nirviishikaranarthe tarxa mudra.
Amriti karanarthe dhenu mudra.
Pavitri karanarthe shankha mudra.
Sanraxanarthe chakra mudra.
Vipulamaya karanarthe meru mudra.

Touch naivedya and chant 9 times ‘Om’

Om satyantavartena parisinchami
(Sprinkle water around the naivedya)

Bhoh!  svaminh bhojanartham agashchadi vigyapya
(Request lord to come for dinner)

Sauvarne sthalivairye maniganakachite goghritam
Supakvam bhaxyam bhojyansha lehyanapi
Sakalamaham joshyamna niidhaya nana shakai ruupetam
Samadhu dadhi ghritam xiira paniya yuktam
Tambuulam chapi vishnu pratidivasamaham manase chintayami..

Adya tishthati yathkinchith kalpitashchaparangrihe
Pakvaannam cha paniiyam yathopaskara sanyutam
Yathakalam manushyarthe moxyamanam shariiribhih
Tatsarvam vishnupuujastu prayatam me janardana
Sudharasam suviphulam aposhanamidam
Tava grihana kalashaniitam yatheshtamupa bhujjyatamh..

Om namo narayanaya.
Shree laxmii narayanaya namah..
Amritopastaranamasi svaha..
(Drop water from shankha)

Om pranatmane narayanaya svaha.
Om apanatmane vasudevaya svaha.
Om vyanatmane sankarshanaya svaha.
Om udanatmane pradyumnaya svaha.
Om samanatmane aniruddhaya svaha.

Om namah anantapadmanabhaya.

Naivedyam grihyatam deva bhakti me achalam kuruh.
Iipsitam me varam dehi ihatra cha param gatimh..

Shree anaata padmanabhaya namastubhyam maha naivedyam uttamamh.
Sangrihana surashreshtha bhakti mukti pradayakamh..

Chandrama manaso jatah chaxoh suuryo ajayata.
Mukhadindrashchagnishcha pranadvayurajayata..

Ardram pushkariniim pushtim suvarnam hemamaliniimh.
Suuryam hiranmayiim laxmiim jatavedo ma avaha..

Om namo narayanaya.
Shree laxmiisahita ananta padmanabhaya namah.
Naivedyam samarpayami..

(Cover face with cloth and chant  gayatrii mantra five times or repeat 12 times  om namah narayanaya )

Sarvatra amritopidhanyamasi svaha.
Om Shree laxmiisahita ananta padmanabhaya namah.
Uttaraposhanam samarpayami..

(Let flow water from shankha)

52 Maha Phalam
(Put tulsi / axatha on a big fruit)

Idam phalam mayadeva sthapitam puratasthava.
Tename saphalavaptirbhaveth janmani janmani..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Mahaphalam samarpayami.

53 Phalashtaka
(Put tulsi/axata on fruits)

Kuushmanda matulingam cha karkatii dadimii phalamh.
Rambha phalam jambiiram badaram tatha..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Phalashtakam samarpayami..

54 Karodvartana

Karodvartanakam devamaya dattam hi bhaktithah.
Charu chandra prabham divyam grihana jagadiishvara..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Karodvarthanarthe chandanam samarpayami..

55 Tambuulam

Puugiphalam satambuulam nagavalli dalairyutamh.
Tambuulam grihyatam deva yela lavanga samyuktamh..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Puugiphala tambuulam samarpayami..

56 Daxina

Hiranya garbha garbhastham hemabiija vibhavasoh.
Ananta punya phaladam athah shantim prayashchami..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Suvarna pushpa daxinam samarpayami..

57 Maha Niirajana

Shreeyai jatah shriya aniryaya shriyam vayo janitrabhyo dadatu
Shriyam vasana amritattva mayanh bhavanti satya samidha vidatyuunh
Shriya yevainam tath shriya madadhati santatamricha vashathkrityam
Santattam sandhiiyate prajaya pashubhih ya yevam veda..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Mahaniirajana  diipam samarpayami..

58 Karpuura Diipa

Archata prarchata priya me daso archata.
Archantu putra ka vatapuranna dhrishna varchata..

Karpuurakam maharaja rambhodbhuutam cha diipakam.
Mangalartham mahiipala sangrihana jagatpate..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Karpuura diipam samarpayami..

59 Pradaxina

Nabhya asiidantarixamh shiirshno dyauh samavartata.
Padabhyam bhuumirdishah shrotrath tatha lokanga akalpayanh..

Ardram yahkariniim yashtim pingalam padmamaliniimh.
Chandram hiranmayiim laxmiim jatavedo ma avaha..

Yani kani cha papani janmantara kritani cha.
Tani tani vinashyanti pradaxine pade pade..

Anyatha sharanam nasti tvameva sharanam mama.
Tasmath karunya bhavena raxa raxa ramapate..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Pradaxinanh  samarpayami..

60 Namaskara

Saptasyasanh paridhayah trissapta samidhah kritah.
Deva yadyagyam tanvanah abadhnanpurusham pashumh..

Tam ma avaha jatavedo laxmiimanapagaminiimh.
Yasyam hiranyam prabhuutam gavodasyoshvanvindeyam purushanahamh..

Namah sarva hitarthaya jagadadhara hetave.
Sashtangoyam pranamaste prayatnena maya kritah..

Uurusa shirasa drishtva manasa vachasa tatha.
Padbhyam karabhyam janubhyam pranamoshtangam uchyate..

Shatyenapi namaskaranh kurvatah sharnga panaye.
Shata janmarchitam papam tatkshanateva nashyati..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Namaskaran samarpayami..

60.1 Chaturdhasha Namaskarah
(Offer 14 prostrations at the chant of 14 names of Shree ananthapadmanabha from ashtothara)

Om Shreemad anantaya namah.
Chaturdasha namaskaran  samarpayami..

61 Rajopachara

Grihana parameshana saratne chhatra chamare.
Darpanam vyanjanam  chaiva rajabhogaya yatnathah..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Chhatram samarpayami..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Chamaram samarpayami..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Giitam samarpayami..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Nrityam samarpayami..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Vadyam samarpayami..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Darpanam samarpayami..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Vyajanam samarpayami..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Andolanam samarpayami..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Rajopacharan samarpayami..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Sarvopacharan samarpayami..

Shree anantapadmanabhaya namah.
Samasta rajopachararthe axatanh  samarpayami..

62 Mantra Pushpa

Yagyena yagyamayajanta devah tani dharmani prathamanyasanh.
Te ha nakam mahimanah sachante yatra puurve sadhyah santi devah..

Yah shuchih prayato bhuutva juhuyadajyamanvahamh.
Suuktam pajnchadasharcham cha Shreekamah satatam japeth..

Vidya buddhi dhaneshvarya putra pautradi sampadah.
Pushpanjali pradanena dehime iipsitam varamh..

Namoastvanantaya sahasra muurtaye sahasra padaxi shiroru bahave.
Sahasra namne purushaya shashvate sahasra kotii yugadharine namah..

Om namo mahadbhyo namah arbhakebhyo namah yuvabhyo namah ashinebhyah.
Yajam devanya dishakrava mama jayasah sham samavrixideva..

Om mamattunah parigyavasarah mamattu vato apam vrashanvanh.
Shishiitamindra parvata yuvannasthanno vishvevarivasyantu devah..

Om kathata agne shuchiiyanta ayordada shurvaje bhirashushanah.
Ubheyatto ketanaye dadhana ritasya samanrinayanta devah..

Om rajadhi rajaya prasahya sahine namo vayam vaishravanaya
Kuurmahe same kamanh kama kamaya mahyam kameshvaro
Vaishravano dadhatu kuberaya vaishravanaya maharajaya namah..

Om svasti samrajyam bhojyam svarajyam vairajyam
Parameshtham rajyam maharajyamadhipatyamayam samanta
Paryayisyath sarva bhaumah sarvayushah antada
Parardhath prithivyai samudra paryantaaya ekaraliti tadapyesha
Shlokobhigiito maruutah pariveshtaro maruttasya vasanh  grihe
Avixitasya kamaprervishvedeva sabhasada iti..

Om Shree anantapadmanabhaya namah.
Mantrapushpam samarpayami..

Dora grahanam (accepting the thread)

Swiikaromi shubham suutram agnanam cha haram param
Doraruupena ma raxa purana purushottama
(Wear the red thread to the right hand)

Dora bandanam (tie the thread)

Samsara gavharaguhasu sukham vihartum
Vanchanti ye kurukulodbhava shaddhasatwah
Sampuujya cha tribhuvaneshamanata devam
Badnanti daxinakare vara dorakam te
Anata gunaratnaya vishwarupadharaya cha
Suutra grantishu samstapya Shree anantaya namo namah

Puurva dora visarjanam (removing the old thread)

Visarjayami devesha suutrampuurvam dhratamparam
Sampuurna vratamastwadya deva deva namostute

Visarjit dora namaskarah
(Offering respects to the previous thread)
(Chant 14 names of ananta padmanabha from ashtothara)

63 Shankha Brahmana

(Make three rounds of shankha with water like arati and pour down; Chant om 9 times and show mudras)

Imam apashivatama imam sarvasya bheshaje.
Imam rashtrasya vardhini imam rashtra bhratomata..

64 Tiirtha Prashana

Om shriyah kantaya kalyana nidhaye nidhayertinamh.
Shree venkata nivasaya Shreenivasaya mangalamh..

Sarvada sarva karyeshu nasti tesham amangalamh.
Yesham hridayistho bhagavan mangalayatano harih..

Labhastesham jayastesham kutastesham parajayah.
Yesham indiivara shyamo hridayasto janardanah..

Akala mrityu haranam sarva vyadhi upashamanam
Sarva papaharakaram vishnu padodakam shubhamh..

65 Upayana Danam

Brahmana suhasini puuja
(Wash feet wipe offer gandha, kumkum, flowers, fruits and gitfs and make obeisances)

Ishta kamyartha prayukta samyag acharita Shree ananta padmanaabha vrata
Sampuurna phala vaapyartam Shree anantapadmanabha svaruupaya
Brahmanaye vayana danam karishye..

Shree anantapadmanabha svaruupaya brahmanaya avahana puurvaka asanam
Gandha axata dhuupa diipadi sakalaradhanai svarchitamh.

Narayana pratigrihnatu narayano vai dadati cha
Narayano taarakobhyam narayanaya namo namah.

Devashya tva savituh prasaveshvinor bhahubhyam puushno hastabhyam
Agne tejasa suuryasya varcha sendriyena bhisinchami.

Balaya shriyai yasha sennadyaya Shree anantapadmanabhaaya namah.
Vayanadanam pratigrihnaatu ( pratigrihna vilati prativachanam)

66 Visarjana Puuja

Aradhitanam devatanam punah puujaam karishye.
Shree anantapadmanabha svami devatabhyo namah..

Puujante chhatram samarpayami.
Chamaram samarpayami.
Nrityam samarpayami.
Giitam samarpayami.
Vadyam samarpayami.
Andolikh arohanam samarpayami.
Ashvarohanamh samarpayami.
Gajarohanam samarpayami.

Om Shree anantapadmanabha svamii devatabhyo namah.
Samasta rajopachara devopachara shaktyupachara bhaktyupachara
Puujam samarpayami..

67 Atma Samarpana

Yasya smritya cha namnoktya tapah puuja kriyadishu.
Nyuunam sampuurnatam yati sadyo vande tamh achyutamh..

Mantrahiinam kriyahiinam bhaktihiinam janardana.
Yatpuujitam mayadeva paripuurnam tathastu me..

Aavaahanam na jaanaami,  na jaanaami visarjanamh.
Puujaavidhim na jaanaami kshamasva purushottama..

Anena maya kratena Shree anantapadmanabha devata
Supriita suprasanna varada bhavatu.
Madhye mantra tantra svara varna nyunatirikta lopa dosha
Prayaschittartham achyuta anantapadmanabha govinda namatriya maha
Mantra japam karishye..

Om achyutaya namah.
Om anantaya namah.
Om govindaya namah
Om achyutaya namah.
Om anantaya namah.
Om govindaya namah
Om achyutaya namah.
Om anantaya namah.
Om govindaya namah
Achyutanantagovindebhyo namah.

Kayena vacha manasendriyerva buddhyatmanava prakriteh svabhavath.
Karomi yad yad sakalam parasmai naaraayanaayeti samarpayami..

Namasmaromi.
Shree anantapadmanabha svamii devata prasadam shirasa grihnami..

68 Samapanam

Aparadha sahasrani kriyante aharnisham maya.
Tani sarvani me deva xamasva purushottama..

Yantu deva gana sarve puujam adaya partiviim
Ishta kamyartha sidyartham punaragamanaya cha..

(Shake the kalasha)

Shree krishnarpanamastu..

No comments.

Leave a Reply