Hindu Festivals in August 2012

Auspicious Days in August 2012, Important Hindu Festival Dates August 2012

Hindu Festivals in August 2012

Hindu Festivals in August 2012

Hindu festivals and auspicious days in August 2012 are listed here.  Raksha bandhan and Sri Krishna Janmashtami are the important festivals in August 2012.

02nd August 2012 – Shravna Purnima (Shravan Purnima is also celebrated as Raksha Bandhan, Balarama Jayanthi, Gamha Purnima, Narali Purnima, Jandhyala Purnima, Kajari Purnima.)
02nd August 2012 – Yagakalam,Upakarma
03rd August 2012 – Ashunyashayana Vratham
04th August 2012 – Bruhatkalpa dwitiya
05th August 2012 – Sankatahara Chaturthi
09th August 2012 – Smartha Srikrishana Janmashtimi
10th August 2012 – Start of Dashaphala Vrata
11th August 2012 – Kowmari Devi puja
13th August 2012 – Matha Traya ekadashi
17th August 2012 – Rudrasavarni Manvadhi
17th August 2012 – Kusha Grahanam
17th August 2012 – Sarvasham Amavasya
17th August 2012 – Pimpi Yagnam
18th August 2012 – Yagakalam
21st August 2012 – Bouma Chaturthi
27th August 2012 – Matha Traya Ekadashi
31st August 2012 – Anvadanam

No comments.

Leave a Reply