Ahoi Ashtami Aarti | Ahoi Mata Aarti

Ahoi Ashtami Aarti in English Lyrics (Text)
Ahoi Ashtami Aarti English Script

Arati is the part of the puja. Arati is a lyric praising God (or Goddess). This is the Aarti of Ahoi mata, Which should sing during the Ahoi Ashtami.

Jai Ahoi Mata Jai Ahoi Mata|
Tumko Nisdin Dhyavat Hari Vishnu Dhata|| Jai||

Brahamni Rudrani Kamla tu he hai Jag Datta|
Surya Chandrama Dhyavat Narad Rishi Gatta|| Jai||

Mata Roop Niranjan Sukh Sampatti Datta|
Jo koi Tumko Dhyavat Nit Mangal Patta|| Jai||

Tu he hai Pataal Basanti tu he hai Sukh Datta|
Karma Prabhav Prakashak Jagniddhi se Trata|| Jai||

Jis Ghar Tharo Vaas wahi mein Gunna atta|
Kar na sake soi kar le Mann nahi Ghabrata|| Jai||

Tum bin Sukh na hovay Putra na koi Patta|
Khan-Paan ka vaibhav tum bin nahi atta|| Jai||

Subh gun Sundar Yukta Sheer Niddhi Jatta|
Ratan Chaturdarsh tokun koi nahi Patta|| Jai||

Shree Ahoi Ma ki Aarti jo koi gatta|
Ur Umang Atti Upjay Paap Uttar Jatta|| Jai||

No comments.

Leave a Reply